1399/12/10 یکشنبه
 مدیران گروههای علمی استان

دروس دانشگاه در 9 گروه درسی شامل گروه:  1- فنی و مهندسی    2-علوم پایه   3-هنر و معماری   4-کشاورزی
5-مدیریت، اقتصاد و حسابداری6-ادبیات و زبانهای خارجه 7- علوم اجتماعی 8- علوم تربیتی و روانشناسی    و
 9-حقوق و الهیات قرار می گیرد که مسئولیت برنامه ریزی ، تقسیم دروس و تعامل با اساتید و اعضای هیات علمی بر عهده مدیران گروه می باشد و دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس هر مدیر گروه در شبکه علمی دانشگاه از طریق ایمیل و  یا با مراجعه حضوری در ساعات حضور مدیر گروه موارد مرتبط با برنامه ریزی درسی را مطرح نموده و مشاوره لازم در این زمینه را دریافت نمایند....(شرح کامل وظایف)