1400/1/30 دوشنبه
اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمان
ردیف نام خانوادگی/ نام مرتبه علمی گروه علمی رشته مرکز/واحد برنامه حضور هفتگی آدرس در شبکه علمی دانشگاه و را ه ارتباطی
1  ابراهیم نژاد مهدی استادیار علوم پایه زمین شناسی زنگی آباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehdi.ebrahimnejad
2 ابراهیمی نژاد کهنی محمد  مربی حقوق و الهیات الهیات کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammadebrahiminezhadkohani
3  احمدی ابراهیم آبادی طیبه استادیار علوم پایه زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/tayebeh.ahmadiebrahimabadi
4  احمدی بیاض علی مربی حقوق و الهیات حقوق- جزا و جرم شناسي کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.ahmadibayazi
5  ارجمندی فرد منصوره استادیار حقوق و الهیات فقه و مباني حقوق اسلامي  بم برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/m_arjomandifard
6  اسدی مجتبی مربی مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی بردسیر برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mogtabaasadi
7  اسدی محمد آبادی احمد استادیار علوم پایه فیزیک-فتونیک رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ahmad.asady
8 استیلایی مجید  مربی فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات زرند برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/majid.estilayee
9  اسفندیاری مهنی فاطمه استادیار ادبیات و زبانهای خارجه ادبیات فارسی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.sfandyarimehni
10  اسلامی علی آبادی طاهره استادیار حقوق و الهیات الهیات-فقه زرند برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/taherh.eslamialiabady
11 اسلامی نژاد طاهره  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی رفسنجان برنامه حضور هفتگی  
12  افروز احمد استادیار مدیریت و حسابداری اقتصادگرایش بازرگانی سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ahmad.afrooz
13  افشاری پور غلامرضا مربی حقوق و الهیات حقوق خصوصی بردسیر برنامه حضور هفتگی  
14 اکبرزاده فتح آبادی مریم  مربی روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی زرند برنامه حضور هفتگی  
15  الهی فرد احسان مربی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ehsan.elahifard
16  آبسالان حمید مربی کشاورزی منابع طبیعی_محیط زیست کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hamid.absalan
17 بادیه نشین عباس  مربی فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/abbas.badiehneshin
18  بحرینی زاده علی مربی کشاورزی مهندسی کشاورزی-علوم دامی زرند برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.bahreynizadeh
19 بختیاری فروغ  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی روان شناسی بافت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/foroogh.bakhtiari
20  برهانی نژاد  سمیه مربی علوم پایه ریاضی محض/جبر زنگی آباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/somayeh.borhaninezhadrayini
21  بستان پیرا مریم مربی روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.bostanpira
22 بکایی جوپاری منصوره  مربی حقوق و الهیات الهیات کشکوئیه برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mansoreh.bokaeijoopari
23  بهشتی مارنانی امیرخسرو استادیار علوم پایه شیمی تجزیه رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/amirkhosro.beheshti
24  پورشهسواری فاطمه مربی روانشناسی و علوم تربیتی مشاوره وراهنمایی سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.poorshahsavari
25  تابلی  مهدیه مربی مدیریت و حسابداری حسابداری زنگی آباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mahdiyeh.taboli
26  تابلی حمید دانشیار مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hamid.taboli
27  تاج الدینی معصومه مربی حقوق و الهیات الهیات و معارف اسلام کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/masoomehtajaddini
28  ترک زاده ماهانی علی مربی مدیریت و حسابداری حسابداری کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.torkzadehmahani
29  تشکری زاده منصوره مربی کشاورزی منابع طبیعی گرایش مرتعداری ارزوئیه برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mansoureh.tashakorizadeh
30 توحیدی زهرا  مربی علوم پایه زیست شناسی-علوم گیاهی رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/zahra.tohidi
31  ثمره هاشمی سید امجد مربی علوم پایه ریاضی کاربردی زرند برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/seyedamjad.samarehhashemi
32 جدیدی محمدآبادی اکبر  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی منوجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/jadidi
33  جمالی زاده حسین استادیار حقوق و الهیات سطح 4رشته تخصصی تبلیغ جیرفت برنامه حضور هفتگی  
34  حاتمی نرگس استادیار کشاورزی مهندسی کشاورزی  کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/narges.hatami
35  حبیبی موخر علی مربی علوم پایه ریاضی محض کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/alihabibimoakher
36  حسن پور موروئی عصمت استادیار روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/esmat.hasanpour
37 حسنی سعدی ساره  مربی علوم پایه ریاضی محض/جبر زنگی آباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/sare.hasani
38  حسینی پور  فاطمه استادیار علوم پایه زمین شناسی-پترولوژی زنگی آباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.hosseinipour
39  حسینی سید ضیاء استادیار علوم پایه زمین شناسی-پترولوژی رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/sayedzia.hosseini
40  حشمت بهزادی کوروس استادیار علوم پایه زمین شناسی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/kouros.heshmatbehzadi
41  حکیمی ایمان استادیار مدیریت و حسابداری مدیریت رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/iman.hakimi
42  حمیدیان هوشنگ دانشیار علوم پایه شیمی آلی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hooshang.hamidian
43 خجسته چترودی سعیده  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/saeide.khojaste
44  خدابخشی پیرجل نجمه استادیار مدیریت و حسابداری حسابداری شهربابک برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/najmeh.khodabakhshi
45  خلعتبری منصوره مربی کشاورزی مدیریت محیط زیست رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mansoreh.khalatbari
46 خلیلی مبرهن شهرام  استادیار علوم پایه زمین شناسی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/shahram.khalilimobarhan
47 درتاج  فریبا  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی باغین برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fariba.dortaj
48  دریجانی رضا استادیار علوم پایه فیزیک-هسته ای راور برنامه حضور هفتگی  
49  دریجانی سید علی استادیار مدیریت و حسابداری اقتصاد تولید ومدیریت اقتصاد کشاورزی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/darijani
50  دوست محمدی سمیه مربی کشاورزی دامپزشکی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/somayeh.doostmohammadi 
51  دوست محمدی مهدیه دستیار آموزشی روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی تربیتی بردسیر برنامه حضور هفتگی  
52 دوست محمدی سمیرا  مربی علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری زنگی آباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/samira.doostmohammadi
53  دهقانی پور پروین مربی علوم پایه فیزیک-هسته ای سیرجان برنامه حضور هفتگی  
54 راجی زاده سپیده  مربی مدیریت و حسابداری حسابداری بافت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/sepide.rajizade
55 راجی زاده سیمین  مربی مدیریت و حسابداری حسابداری کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/simin.rajizadeh
56  رادمهر علی مربی روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی شهربابک برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.radmehr
57  رستمی  امین استادیار کشاورزی ماشین های کشاورزی زنگی آباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/amin.rostami
58  رشیدی آرش مربی حقوق و الهیات حقوق خصوصی زرند برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/arash.rashidi
59  رشیدی نژاد حسین استادیار مدیریت و اقتصاد اقتصاد کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/rashidinejad
60  رضا قلی شریفه استادیار علوم پایه ریاضی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/sharifeh.rezagholi
61 رضایی اکبر  دانشیار علوم پایه ریاضی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/akbar.rezaee
62  رضوی کارآموز طاهره دستیار آموزشی مدیریت و حسابداری حسابداری پیشرفته سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/tahereh.razavikaramouz
63 روحانی راوری طاهره  استادیار علوم پایه شیمی تجزیه زنگی آباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/tahereh.rohani
64 زارع پریسا  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی کهنوج برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/tahereh.rohani
65 زکریانژاد میری محمد  دانشیار علوم پایه شیمی فیزیک سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammad.zakarianejad
66  زنگی آبادی فخری مربی علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا تاریخ کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fakhri.zangiabadi
67  زین الدینی محمدرضا مربی مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی زرند برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammadreza.zeinaddini
68  سالاری  حدیثه دستیار آموزشی حقوق و الهیات حقوق عمومی باغین برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hadise.salari
69  سالاری راد معصومه استادیار حقوق و الهیات فلسفه دین  بافت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/masoomeh.salarirad
70  سجادیان حسین مربی کشاورزی مهندسي كشاورزي- علوم باغباني انار برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hossein.sajadian
71 سعید نسیم  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی برنامه ریزی آموزش از راه دور کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nasim.saeed
72  سعید نژاد امیر حسین استادیار علوم پایه فیزیولوژی گیاهان زراعی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/amirhossein.saeidnejad
73  سعیدی  هادی مربی علوم پایه ریاضی (هندسه) جیرفت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hadi.saeidigoraghani
74 سلاجقه آزیتا  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی از راه دور بردسیر برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/azita.salajegheh
75 سلیمانی میمند مریم  مربی حقوق و الهیات علوم قرآن و حدیث شهربابک برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.soleimanimeymand
76  سلیم پور علی دستیار آموزشی مدیریت و حسابداری حسابداری رابر برنامه حضور هفتگی  
77  سهرابی فرامرز استادیار کشاورزی مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات کهنوج برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/faramarz.sohrabichahhasan
78  شاه میرزایی  مهدی مربی فنی و مهندسی مهندسی مواد کرمان برنامه حضور هفتگی  
79  شریفی پور رفسنجانی لیلی مربی مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/leila.sharifipour
80  شریفی روح اله استادیار مدیریت و حسابداری مدیریت بازرگانی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/rouhollahsharifi
81  شریفی علی محمد مربی علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا علوم سیاسی گرایش مسائل ایران سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.mohammadsharifi
82  شکری پور یاسر مربی حقوق و الهیات الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی بافت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/yasser.shokripour
83 شهریاری پور رقیه  استادیار کشاورزی مهندسی کشاورزی گرایش خاکشناسی سیرجان برنامه حضور هفتگی  
84  شهیدی نژاد اشرف السادات استادیار ادبیات و زبانهای خارجه زبان شناسی همگانی سیرجان برنامه حضور هفتگی  
85  صابر ماهانی فاطمه دانشیار علوم پایه شیمی تجزیه کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.sabermahani
86  صابر ماهانی فردوس مربی حقوق و الهیات حقوق عمومی رفسنجان برنامه حضور هفتگی  
87  صادقی راد الهام استادیار حقوق و الهیات حقوق بم برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/elham.sadeghirad
88  صالحی جواد دانشیار حقوق و الهیات حقوق بین الملل عمومی بافت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/javad.salehi
89  صدر سمیه استادیار کشاورزی کشاورزی کشکوئیه برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/somayeh.sadr
90  صمیمی احمدرضا مربی حقوق و الهیات حقوق جزا وجرم شناسی بم برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ahmadreza.samimi
91  ضابطی معین مربی علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا علوم سیاسی سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/moin.zabeti
92  طاهری زاده اناری پور جواد مربی مدیریت و حسابداری اقتصاد- برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي انار برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/javad-taherizadeh
93  عبداله یار سعید مربی حقوق و الهیات حقوق جزاوجرم شناسی سیرجان برنامه حضور هفتگی  
94  عسکری رابری فاطمه استادیار ادبیات و زبانهای خارجه زبان وادبیات فارسی جیرفت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.askariraberi
95  عظیمی علی مربی معماری و شهرسازی معماری کرمان برنامه حضور هفتگی  
96  عظیمی همت منیره مربی علوم پایه علوم کامپیوتر-سیستمهای هوشمند رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/azimihemmat
97  علیپور حامد مربی مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی/ منابع انسانی بم برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hamed.alipoor
98  علیزاده اعظم مربی علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی گرایش پژوهشگر پاریز برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/azam.alizadeh
99  غلامعلی پور علی استادیار حقوق و الهیات حقوق بین الملل کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.gholamalipour
100  فتحی زاده علیرضا استادیار مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/alireza.fathizadeh
101  فدایی نسب مژده مربی معماری و شهرسازی معماری سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mojdeh.fadaeenasab
102  فردوسی عباس مربی علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/abbas.ferdosi
103  فروغی مریم مربی روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی  بالینی  پاریز برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.foroghi
104  فرهادیان محمود استادیار علوم پایه ریاضی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mahmoodfarhadian
105  قابلی نجمه استادیار ادبیات و زبانهای خارجه زبان و ادبیات انگلیسی کرمان برنامه حضور هفتگی  
106  قربی میترا مربی معماری و شهرسازی مهندسی شهرسازی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mitra.ghorbi
107  قنبری بتول مربی علوم پایه زیست شناسی-علوم گیاهی جیرفت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/batool.ghanbari
108 قنبری زهرا  استادیار روانشناسی و علوم تربیتی روانشناسی سلامت راور برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/zahra.ghanbari
109  کورکی نژاد ژاله استادیار کشاورزی مهندسی کشاورزی سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/jaleh.koorkinejad
110  گرامی کویری نژاد علی مربی مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی زرند برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.geramikavirinejad
111  ماشین چی محمدرضا استادیار فنی و مهندسی کامپیوتر کرمان برنامه حضور هفتگی  
112  متقی فر غلامرضا استادیار حقوق و الهیات مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن ومتون اسلامی سیرجان برنامه حضور هفتگی  
113  متقی مریم دستیار آموزشی علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا پژوهشگری علوم اجتماعی شهربابک برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.motaghi
114  مجیدی  علی اکبر استادیار فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/aliakbarmajidi
115 محدثی زرندی علیرضا  دانشیار علوم پایه شیمی تجزیه کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohadesi
116  محسنی بابعبدانی ربابه مربی حقوق و الهیات حقوق خصوصی ریگان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/robabeh.mohsenibababdani
117  محمد حسنی  فرشته استادیار علوم پایه زيست شناسي - فيزيولوژي گياهي بم برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fereshteh.mohamadhasanijavar
118  محمدی سلیمانی مسلم استادیار فنی و مهندسی مهندسی مکانیک کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/soleymani
119  محمدی سمیه مربی فنی و مهندسی مهندسی برق کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/somayeh.mohammadi
120 محمدی زاده کرمانی مجتبی  دستیار آموزشی حقوق و الهیات حقوق کهنوج برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mojtaba.mohamadizadekermaninejhad
121  محمدی فر آمنه مربی کشاورزی مهندسی کشاورزی-ژنتیک و اصلاح نژاد دام بم برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ameneh.mohammadifar
122  محمدی مبارکه سید ضیاء دانشیار علوم پایه شیمی تجزیه کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/sayedzia.mohammadi
123  مداحی نسب محسن مربی کشاورزی مهندسی کشاورزی /فیزیولوژی گیاهان زراعی عنبرآباد برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohsen.madahinasab
124 مددی ماهانی نصرت  استادیار علوم پایه دکتری شیمی فیزیک سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nosrat.madadimahani
125  مصباحی مریم استادیار مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.mesbahi
126  معتمدی زاده علی مربی علوم پایه ریاضی محض شهربابک برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ali.motamedizade
127  معین الدینی فاطمه دانشیار ادبیات و زبانهای خارجه ادبیات فارسی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.moeinaldini
128  موحدی راد زهرا مربی کشاورزی مهندسی کشاورزی-خاک شناسی رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/zahra.movahedirad
129  موسوی ساردو سیده فاطمه مربی کشاورزی مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات جیرفت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/seyedfatemeh.mousavisardo
130 موسوی نسب مریم السادات  مربی کشاورزی مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات جیرفت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryamsaadat.mousavinasab
131  مهدویان کبری استادیار علوم پایه زیست شناسی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/kobramahdavian
132  مهرابی راد لیلا مربی حقوق و الهیات الهیات و معارف اسلام زرند برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/leila.mehrabirad
133  مهرابی فر فاطمه دستیار آموزشی روانشناسی و علوم تربیتی علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی بم برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.mehrabifar
134  مهرابی گوهری احسان استادیار فنی و مهندسی مهندسی مکانیک رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehrabi
135  مهرابی گوهری الهام استادیار کشاورزی مهندسی علوم خاک-ارزیابی و رده بندی خاک فهرج برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/elham.mehrabi
136 منتظری محمودآبادی محمد  استادیار مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammad.montazeri
137 میرحبیبی محسن  استادیار علوم پایه فیزیک کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohsen.mirhabibi
138  ناجی محمد دستیار آموزشی مدیریت و حسابداری مديريت دولتي- منابع انساني انار برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mohammad.naji
139 نادری پاریزی مریم  استادیار علوم پایه ریاضی-آنالیز رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.naderiparizi
140  ناصری حسین مربی مدیریت و حسابداری حسابداري بم برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hossein.naseri
141  نجف زاده علیرضا دانشیار علوم پایه زمین شناسی کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/alireza.najafzadeh
142 نژاد علیمرادی فاطمه  استادیار علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی کهنوج برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hava.nezadalimoradi
143  نیرومند عاطفه مربی فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/atefeh.niroomand
144  نیک پور معصومه مربی کشاورزی مهندسی کشاورزی-خاک شناسی بردسیر برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/masoomeh.nikpour
145  نیک نفس دهقانی لیلی مربی حقوق و الهیات الهیات-فلسفه و کلام اسلامی کهنوج برنامه حضور هفتگی  
146  نیک ورز طیبه مربی علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی-جامعه شناسی بافت برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/tayebeh.nikvarz
147 وطن پرست طیبه  مربی ادبیات و زبانهای خارجه زبان و ادبیات فارسی رفسنجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/taiebeh.vatanparast
148 ویسی هادی دانشیار علوم سیاسی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا جغرافیا  کرمان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hadiveicy
149 هاتفی مهر جردی عبدالمجید دانشیار علوم پایه شیمی تجزیه سیرجان برنامه حضور هفتگی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hatefi-mehrjardi
150