1399/12/16 شنبه
مدیران گروه  های آموزشی استان
ردیف تصویر نام و نام خانوادگی گروه علمی/تلفن/برنامه حضور هفتگی آدرس در شبکه علمی دانشگاه و را ه ارتباطی
1 دکتر الهام صادقی راد مدیر گروه الهیات و حقوق

03432756702 داخلی189 
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/elham.sadeghirad
2   دکتر اشرف السادات شهیدی ادبیات و زبانهای خارجه https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ashrafasatat.shahidi
3   دکتر فخری زنگی آبادی علوم اجتماعی(تاریخ،جغرافیا، علوم سیاسی)

03432756702 داخلی189


 
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fakhri.zangiabadi
4   دکتر نسیم سعید علوم تربیتی و روانشناسی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nasim.saeed
5   دکتر مریم مصباحی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

03432735571-6 داخلی8594
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/maryam.mesbahi
6   دکتر سمیه محمدی فنی و مهندسی

03432735571-6 داخلی8583


 
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/somayeh.mohammadi
7   دکتر فاطمه صابر ماهانی علوم پایه https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.sabermahani
8   دکتر میترا قربی هنر و معماری
03432735571-6 داخلی8584


 
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mitra.ghorbi
9   دکتر الهام مهرابی کشاورزی https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/elham.mehrabi