مراکز و واحدها
1402/9/1 چهارشنبه
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بهداشت روان در زندگی فردی واجتماعی
زرند/ کارگاه آموزشی با عنوان بهداشت روان در زندگی فردی واجتماعی برگزار شد

.

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بهداشت روان در زندگی فردی واجتماعی توسط کارشناس مرکز بهداشت شهرستان زرند سرکار خانم عرب
واستقبال دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زرند از این کارگاه
روز دوشنبه ۱۴۰۲۰۸/۲۹ 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر