اداری مالی
1400/10/13 دوشنبه
قابل توجه همکاران اداری استان
دستورالعمل شورای نظارت و ارزیابی استان

.

New Page 1

بر اساس جلسه شماره 17 مورخ 6/10/1400 شورای نظارت و ارزیابی استان، رعایت موراد ذیل الزامی است :

1-کلیه درخواست های ماموریت ساعتی ،روزانه و دورکاری قبل از استفاده در سیستم erp ثبت وتوسط مدیر مربوطه تایید گردد.شایان ذکر است ثبت و تایید بعد از انجام ماموریت در سیستم مورد تایید نمی باشد وتایید نهایی انجام نخواهد شد.

2-مرخصی همکاران مشمول دورکاری، در مابقی ایام حضور هفتگی ،مورد تایید نمی باشد.

3-همکارانی که بدلیل عدم ثبت انگشت از کارت تردد، جهت ورود و خروج استفاده می نمایند با هماهنگی مدیر مربوطه نسبت به ثبت ورود و خروج در دفتر روزانه نیز  اقدام و مستندات لازم جهت اقدامات بعدی به امور اداری استان ارسال نمایند.

 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر