كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/9/30 یکشنبه
 مراکز و واحدهای استان کرمان
ردیف نام مرکز معین واحدهای تابعه نام رئیس شماره تلفن آدرس سایت
1 واحد انار واحد کشکوئیه دکتر حسین سجادیان 034-34386447 anar.kerman.pnu.ac.ir
2 مرکز بافت رابر و ارزوئیه خانم دکتر بختیاری 034-42441191-4 baft.kerman.pnu.ac.ir
3 واحد بردسیر ____ خانم دکتر شریفه رضا قلی 034-33528795 brds.kerman.pnu.ac.ir
4 مرکز بم نرماشیر دکتر رضا دریجانی 034-44218415-7 bam.kerman.pnu.ac.ir
5 مرکز جیرفت واحد عنبرآباد دکتر مداحی نسب 034-43135155 jrft.kerman.pnu.ac.ir
6 واحد راور واحد کوهبنان دکتر اکبر جدیدی 034-33729245 ravar.kerman.pnu.ac.ir
7 مرکز رفسنجان ____ خانم دکتر صادقی راد 034-34356546-9 rfsj.kerman.pnu.ac.ir
8 واحد رودبار ____ ایمان شریفی نیا 034-43367880-3 rdbr.kerman.pnu.ac.ir
9 واحد ریگان واحد فهرج عباس زید آبادی 034-44361234 rign.kerman.pnu.ac.ir
10 واحد زرند ____ دکتر علی اکبر مجیدی 034-33451250-57 zarand.kerman.pnu.ac.ir
11 مرکز سیرجان ____ دکتر ذکریا نژاد 034-42333541-4 sirjan.kerman.pnu.ac.ir
12 واحد شهربابک ____ روح اله شریفی 034-34119901 shbk.kerman.pnu.ac.ir
13 مرکز کرمان واحدهای شهداد، گلباف، باغین، زنگی آباد و راین خانم دکتر فاطمه معین الدینی 034-32735571-5 cntr.kerman.pnu.ac.ir
14 واحد کهنوج _____ عباس فردوسی 034-43241034-6 khnj.kerman.pnu.ac.ir
15 واحد منوجان واحد قلعه گنج یاسر شکری پور 034-43302285-6 mnj.kerman.pnu.ac.ir