1394/6/22 یکشنبه
استان واحد یا مرکز دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی( با قید گرایش) مقطع
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم پایه ریاضی ریاضیات و کاربردها کارشناسی
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم انسانی جغرافیا جغرافیا کارشناسی
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم انسانی تاریخ تاریخ کارشناسی
کرمان واحد نرماشیر-استان کرمان علوم انسانی مدیریت جهانگردی مدیریت جهانگردی کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی جغرافیا جغرافیا کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی علوم اجتماعی پژوهشگری اجتماعی کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان واحد رودبار - استان کرمان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم پایه کامپیوتر مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم پایه علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی روانشناسی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزبافت علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی علوم اجتماعی پژوهشگری اجتماعی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکزبافت علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان مرکزبافت فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکزبافت فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکزبافت فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزبافت مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکزبافت مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکزبافت مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم پایه ریاضی ریاضی (محض ) کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم پایه ریاضی ریاضیات و کاربردها کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم پایه شیمی شیمی (کاربردی ) کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم پایه شیمی شیمی (شیمی تجزیه ) کارشناسی ارشد
کرمان مرکزبم علوم پایه علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی حسابداری حسابداری کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران ) کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی الهیات فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی اقتصاد علوم اقتصادی (نظری ) کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی اقتصاد علوم ا قتصادی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی علوم اجتماعی پژوهشگری اجتماعی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی علوم اجتماعی تعاون و رفاه اجتماعی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی تاریخ تاریخ کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان مرکزبم علوم انسانی مدیریت جهانگردی مدیریت جهانگردی کارشناسی
کرمان مرکزبم فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکزبم فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکزبم فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزبم مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کارشناسی
کرمان مرکزبم مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکزبم مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکزبم مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم پایه ریاضی ریاضیات و کاربردها کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گیاهی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم پایه مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران ) کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی اقتصاد علوم اقتصادی (نظری ) کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی اقتصاد علوم ا قتصادی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی علوم اجتماعی پژوهشگری اجتماعی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی زبان وادبیات انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکز جیرفت مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی جغرافیا جغرافیا کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی جغرافیا آب و هوا شناسی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی اقتصاد علوم اقتصادی (نظری ) کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی علوم اجتماعی پژوهشگری اجتماعی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی ) کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدکهنوج علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدکهنوج مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کارشناسی
کرمان واحدکهنوج مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) کارشناسی
کرمان واحدکهنوج مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم دامی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم دامی کارشناسی
کرمان واحدارزوئیه مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم پایه مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته
کرمان واحدباغین علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران ) کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی مدیریت مدیریت صنعتی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی علوم اجتماعی پژوهشگری اجتماعی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی زبان وادبیات انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
کرمان واحدباغین علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی کارشناسی
کرمان واحدباغین علوم انسانی مدیریت جهانگردی مدیریت جهانگردی کارشناسی
کرمان واحدباغین فنی و مهندسی مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت اجرایی کارشناسی
کرمان واحدباغین فنی و مهندسی مهندسی مدیریت پروژه مهندسی مدیریت پروژه کارشناسی
کرمان واحدباغین فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان واحدباغین فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
کرمان واحدباغین فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان واحدباغین مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدباغین مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کارشناسی
کرمان واحدباغین مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی
کرمان واحدباغین مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان واحدپاریز علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدپاریز علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدپاریز علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدپاریز علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدپاریز علوم انسانی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث کارشناسی
کرمان واحدرابر علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی زبانشناسی و زبانهای خارجی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدراین علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم پایه شیمی شیمی گرایش محض کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی الهیات علوم قرآن و حدیث کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی علوم اجتماعی پژوهشگری اجتماعی کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان واحدریگان علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدریگان فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
کرمان واحدریگان فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان واحدریگان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدریگان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کارشناسی
کرمان واحدریگان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی کارشناسی
کرمان واحدریگان مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدریگان مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدریگان مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدشهداد علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدعنبرآباد علوم پایه فیزیک فیزیک (حالت جامد) کارشناسی
کرمان واحدعنبرآباد علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان واحدعنبرآباد علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدعنبرآباد علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدعنبرآباد علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدعنبرآباد علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدعنبرآباد مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدعنبرآباد مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) کارشناسی
کرمان واحدفهرج علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدفهرج علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان واحدفهرج علوم انسانی الهیات علوم قرآن و حدیث کارشناسی
کرمان واحدفهرج علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث کارشناسی
کرمان واحدفهرج علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدفهرج مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدقلعه گنج علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدقلعه گنج علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدقلعه گنج علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدقلعه گنج علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدقلعه گنج علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدقلعه گنج علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدقلعه گنج علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی زبانشناسی و زبانهای خارجی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران ) کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست کارشناسی
کرمان واحدکشکوئیه مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدکوهبنان علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدگلباف علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدمنوجان علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه ریاضی ریاضی (کاربردی ) کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه ریاضی ریاضیات و کاربردها کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گیاهی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه فیزیک فیزیک (حالت جامد) کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی- پترولوژی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم پایه مهندسی معماری مهندسی معماری کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی علوم تربیتی برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی زبانشناسی و زبانهای خارجی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی حسابداری حسابداری کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران ) کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی مدیریت مدیریت صنعتی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی علوم اجتماعی پژوهشگری اجتماعی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی زبان وادبیات عرب زبان وادبیات عرب کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی زبان وادبیات عرب زبان و ادبیات عربی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان علوم انسانی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان فنی و مهندسی مهندسی مدیریت پروژه مهندسی مدیریت پروژه کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی آب وخاک کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی کشاورزی آبیاری مهندسی کشاورزی-آب کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی کشاورزی آبیاری علوم و مهندسی آب کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزرفسنجان هنر و معماری مهندسی معماری مهندسی معماری کارشناسی
کرمان واحدانار علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان واحدانار علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان واحدانار علوم پایه علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان واحدانار علوم پایه مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی اقتصاد علوم اقتصادی (نظری ) کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی زبان وادبیات عرب زبان وادبیات عرب کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدانار علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدانار فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان واحدانار فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
کرمان واحدانار فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان واحدانار فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان واحدانار مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان واحدانار مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی آب وخاک کارشناسی
کرمان واحدانار مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان واحدانار مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه ریاضی ریاضی (کاربردی ) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه ریاضی ریاضیات و کاربردها کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه فیزیک فیزیک (حالت جامد) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه شیمی شیمی گرایش محض کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه شیمی شیمی (شیمی تجزیه ) کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه شیمی شیمی (شیمی فیزیک ) کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه مهندسی معماری مهندسی معماری کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم پایه مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی زبانشناسی و زبانهای خارجی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی حسابداری حسابداری کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران ) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی تربیت بدنی تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی جغرافیا جغرافیای انسانی (روستایی ) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی جغرافیا جغرافیا کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی جغرافیا جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی جغرافیا آب و هوا شناسی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت صنعتی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی-تشکیلات وروشها کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی-مدیریت تحول کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی -مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی الهیات علوم قرآن و حدیث کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی الهیات ادیان و عرفان کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی الهیات الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی اقتصاد علوم اقتصادی (نظری ) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی اقتصاد علوم ا قتصادی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی علوم اجتماعی روزنامه نگاری کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی علوم اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی علوم سیاسی علوم سیاسی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان علوم انسانی مدیریت صنعتی مدیریت صنعتی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان فنی و مهندسی مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت اجرایی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان فنی و مهندسی مهندسی مدیریت پروژه مهندسی مدیریت پروژه کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی آب وخاک کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی اقتصاد ومدیریت کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی کشاورزی آبیاری مهندسی کشاورزی-آب کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات علوم کامپیوتر کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان هنر و معماری هنرهای کاربردی کتابت و نگارگری ( گرایش خوشنویسی ) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان هنر و معماری هنرهای کاربردی کتابت و نگارگری ( گرایش نگارگری ) کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان هنر و معماری مهندسی شهرسازی مهندسی شهرسازی کارشناسی
کرمان مرکزسیرجان هنر و معماری مهندسی معماری مهندسی معماری کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم پایه ریاضی ریاضی (کاربردی ) کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم پایه زمین شناسی زمین شناسی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم پایه مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی علوم تربیتی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی زبانشناسی و زبانهای خارجی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی حسابداری حسابداری کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی حسابداری حسابدار ی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی روانشناسی روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی روانشناسی روانشناسی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی مدیریت مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی الهیات علوم قرآن و حدیث کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی الهیات الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی علوم اجتماعی علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی مدیریت دولتی مدیریت دولتی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک علوم انسانی مدیریت بازرگانی مدیریت بازر گانی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک فنی و مهندسی مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت اجرایی کارشناسی
کرمان واحدشهربابک فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
کرمان واحدشهربابک فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی
کرمان واحدشهربابک فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان واحدشهربابک فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کرمان واحدشهربابک مهندسی کشاورزی علوم کشاورزی مهندسی کشاورزی (علوم دامی ) کارشناسی
کرمان واحدشهربابک مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
کرمان واحدشهربابک مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه ریاضی ریاضی (محض ) کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه ریاضی ریاضیات و کاربردها کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه ریاضی آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزکرمان علوم پایه ریاضی ریاضی محض (جبر) کارشناسی ارشد
کرمان مرکزکرمان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گیاهی کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه زیست شناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه فیزیک فیزیک (هسته ای ) کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه فیزیک فیزیک کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه فیزیک فیزیک (حالت جامد) کارشناسی
کرمان مرکزکرمان علوم پایه شیمی فیتوشیمی کارشناسی ارشد
کرمان مرکزکرمان علوم پایه شیمی شیمی گرایش محض کارشناسی