1399/11/12 یکشنبه
دکتر محمود فرهادیان، معاون آموزشی و پژوهشی استان 
تحصیلات دکترای ریاضی

دکتر روح اله خلیلی نژاد، معاون اجرایی استان 
تحصیلات دکترای حقوق