1399/11/12 یکشنبه
 کمیته درآمد زایی استان

جناب آقای هادی منصوری  
دبیر کمیته درآمد زایی استان 


 
 تحصیلات: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

تاریخچه:
 
شرح