1399/11/12 یکشنبه
 اداره آزمایشگاههای قطب استان


 

خانم دکتر مهدیه محمدی 

 
مدیر اداره آزمایشگاههای قطب استان  
 تحصیلات: دکترای زمین شناسی

اهداف و برنامه ها
 
 اداره آزمایشگاه قطب استان در راستای استفاده بهینه اساتید و دانشجویان از تجهیزات آزمایشگاهی مراکز و واحدهای استان فعالیت می نماید و در این راستا اموری مانند:  نظارت و کنترل تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها براساس نیاز و صرفه و صلاح  دانشگاه، انجام هماهنگی های لازم جهت تعمیر، سرویس و یا کالیبراسیون تجهیزات، تعامل سازنده با ادارات و نهادهای مختلف از جمله شبکه آزمایشگاهی راهبردی کشور و اخذ مجوز های مربوطه جهت سرویس دهی به افراد و سازمانهای متقاضی، ارتباط مستمر با کارشناسان و مدیران گروههای آموزشی در راستای پیشبرد بهینه امور آزمایشگاهی را بر عهده دارد.