1399/11/11 شنبه
 اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت 

 

دکتر امیر حسین سعید نژاد 
مدیر اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت  

 
 تحصیلات: دکترای کشاورزی

اهداف و برنامه ها
 
یکی از مؤلفه‌های مهم و اصلی کشورهای در حال توسعه و بطور خاص کشور ما حرکت از اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی به سمت اقتصاد دانش بنیان، با مؤلفه کارآفرینی و کارآفرینان است. معمولاً منشا تحولات بزرگ در توسعه اقتصاد دانش بنیان، توسعه کارآفرینی و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتکر در عرصه اقتصادی کشورهاست.
اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، از دانشجویان و اساتید دارای ایده و فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر تولید حمایت می نماید.
با افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پیام نور استان کرمان، در حال حاضر 18 شرکت در این مرکز مستقر هستند و مسیر تبدیل ایده به ثروت در این شرکت ها در حال انجام می باشد.
به علاوه مرکز خدمات تخصصی روانشناسی دانشگاه نیز ضمن برگزاری دوره های مشاوره و روانشناسی در حوزه اشتغال، خانواده و... به دانشجویان و سایر مخاطبین خدمات ارائه می دهد.