1399/11/11 شنبه
 اداره مالی دانشگاه

 

خانم دکتر اشرف قوام آبادی 
مدیر اداره امور مالی 

 
 تحصیلات: دکتری مدیریت

اهداف و ماموریت ها:
 
اداره امور مالی دانشگاه در چهارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه فعالیت می نماید و انضباط مالی در هزینه ها و درآمد ها لحاظ می گردد.
تهیه و تنظيم و تایید نهایی صورت های مالی ستاد و مراکز و واحدهاي تابعه، تهیه گزارشهای مربوط به تراز ماهیانه حساب ها، ارائه خدمات متمركز در زمينه محاسبه کارکرد و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان، حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول، پاسخگویی به مراجعات شهریه ای دانشجویان بخشی از فعالیت های این اداره می باشد.