1399/11/8 چهارشنبه
 اداره روابط عمومی دانشگاه

 

سرکار خانم فهیمه جنگجوی  
مدیر اداره روابط عمومی دانشگاه 

 
 تحصیلات: فوق لیسانس 

اهداف و برنامه ها:
 
– اعتقاد به کرامت انسانها و تلاش هر چه بیشتر در جهت سطح تکریم مخاطبین دانشگاه.
– برقراری ارتباط دو سویه با دانشجویان و سایر مخاطبین دانشگاه
– اعتقاد راسخ نسبت به حق مخاطب درزمینه کسب اطلاع از وضعیت و اقدامات دانشگاه و همچنین لزوم انعکاس نظریات، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولین 
– تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندیهای سازمان به سمت نیازهای واقعی مخاطبین.
– رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تأکید بر موازین شرعی و قانونی در ارتباط با مخاطبین.
– تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت.
–اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان امور، رخدادها و فعالیتها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است.