1399/10/22 دوشنبه
 اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دکتر هادی ویسی 
مدیر اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 


 
 تحصیلات: دانشیار گروه جغرافیا

تاریخچه:
 
دفتر نظارت ، ارزیابی دانشگاه پیام نورکشور از سال 1378 با حمایت مسئولین محترم دانشگاه بویژه ریاست محترم و معاون محترم برنامه‌ریزی و ارزیابی فعالیت خود را آغاز نمود.
در سال 82 این مدیریت زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی و ارزیابی به فعالیت خود ادامه داد.
در سال 85 عنوان مدیریت نظارت و ارزیابی براساس نمودار سازمانی دانشگاه به اداره کل نظارت و ارزیابی تغییر نام پیدا کرد و  زیر مجموعه ریاست دانشگاه قرار گرفت.
همچنین در سال 92 این اداره کل به دفتر نظارت و ارزیابی و در سال 97 به دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت تغییر نام یافت .