كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/10/2 سه‌شنبه
آدرس دانشگاه پیام نور استان کرمان در فضای مجازی (kermanpnuk@)


                                                                                                           آدرس پستی ستاد دانشگاه پیام نور استان کرمان :

کرمان-میدان پژوهش -بلوار صبا - خیابان پیام نور-ستاد دانشگاه پیام نور-صندوق پستی:559-76169
 تلفن تماس:8-03432469852

لیست شماره تلفن های داخلی ستاد استان 

 
شماره تلفن های ثابت همکاران ستاد دانشگاه پیام نور استان کرمان
ردیف نام مرکز/واحد نام همکار سمت شماره تماس دانشگاه شماره داخلی شماره تماس مستقیم
1 ستاد استان دکتر علیرضا محدثی زرندی ریاست دانشگاه 03432469852-60 101 و103 _
2 ستاد استان خانم دکتر اکرم یادگار نژاد مسئول دفتر ریاست  03432469852-60 103  
3 ستاد استان آقای امیر نوری کارشناس حوزه  ریاست  03432469852-60 101 3433353613فکس 
4 ستاد استان حجه الااسلام پور محی آبادی مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه 03432469852-60 104  
5 ستاد استان آقای باقری مدیر اجرایی  دفتر نهاد 3433353656   3433353656
6 ستاد استان آقای حیدری کارشناس دفتر نهاد 3433353656   3433353656
7 ستاد استان آقای هادی منصوری مسئول کمیته درآمد زایی دانشگاه 03432469852-60 105  
8 ستاد استان دکتر محسن میر حبیبی معاونت 03432469852-60 301 _
9 ستاد استان خانم چاهخویی مسئول دفتر معاونت 03432469852-60 303 _
10 ستاد استان آقای فردوسی مسئول حراست 03432469852-60 140 _
11 ستاد استان خانم قریشی کارشناس حراست 03432469852-60 141 _
12 ستاد استان آقای محمدی کارشناس حراست 03432469852-60 142 _
13 ستاد استان آقای زنگی آبادی کارشناس حراست 03432469852-60 224  
14 ستاد استان دکتر محسن دریا بیگی مدیر مالی 03432469852-60 160 _
15 ستاد استان خانم خضری پور کارشناس مالی 03432469852-60 161  
16 ستاد استان خانم دودمان کارشناس مالی 03432469852-60 165  
17 ستاد استان آقای علی نقی کارشناس مالی 03432469852-60 162 _
18 ستاد استان آقای تهامی کارشناس مالی 03432469852-60 163 _
19 ستاد استان خانم حسنی کارشناس مالی 03432469852-60 164 _
20 ستاد استان خانم اسماعیلی کارشناس مسئول مالی 03432469852-60 169 _
21 ستاد استان خانم مودی کارشناس مالی 03432469852-60 170 _
22 ستاد استان آقای محبی مدیر ادارای 03432469852-60 180 _
23 ستاد استان خانم مومنی کارشناس اداری 03432469852-60 182 _
24 ستاد استان خانم رستگاری کارشناس اداری 03432469852-60 183 _
25 ستاد استان آقای حسینی کارشناس اداری 03432469852-60 184 _
26 ستاد استان آقای خسروی کارشناس اداری 03432469852-60 185  
27 ستاد استان آقای شمس الدینی کارپرداز 03432469852-60 166 _
28 ستاد استان خانم پور نامداری مدیر آموزش 03432469852-60 208 _
29 ستاد استان خانم شیخی کارشناس آموزش(اتباع ،مهمان و انتقال) 03432469852-60 201 _
30 ستاد استان خانم بنی فاطمه کارشناس آموزش(کاربر ارشد) 03432469852-60 202 _
31 ستاد استان آقای حصیبی کارشناس آموزش(امتحانات) 03432469852-60 203 _
32 ستاد استان خانم افشین مهر مسئول فارغ التحصیلان 03432469852-60 204 _
33 ستاد استان خانم احمدی کارشناس آموزش(تطبیق واحد) 03432469852-60 205 _
34 ستاد استان خانم حمزه کارشناس فارغ التحصیلان 03432469852-60 207 _
35 ستاد استان خانم شمس الهدی کارشناس فارغ التحصیلان 03432469852-60 209 _
36 ستاد استان خانم خاوند کارشناس آموزش 03432469852-60 210 _
37 ستاد استان آقای حسینی نسب مدیر اداره عمرانی 03432469852-60 281 _
38 ستاد استان آقای دکتر امین رستمی مدیر امور فرهنگی دانشجویی و دبیر مرکز هم اندیشی اساتید 03432469852-60 225 _
39 ستاد استان خانم فخر آبادی کارشناس امور فرهنگی-دانشجویی 03432469852-60 221 _
40 ستاد استان خانم کریم پور کارشناس امور فرهنگی-دانشجویی 03432469852-60 334  
41 ستاد استان آقای افضلی کارشناس امور فرهنگی-دانشجویی 03432469852-60 220 _
42 ستاد استان آقای افشین مهر مسئول ستاد شاهد و ایثارگر 03432469852-60 168 _
43 ستاد استان دکتر سعید نژاد رئیس کارگروه کاراآفرینی و ارتباط با صنعت 03432469852-60 240 _
44 ستاد استان خانم جواهری کارشناس پژوهش 03432469852-60 241 _
45 ستاد استان آقای نیک اندیش کارشناس رشد و فناوری 03432469852-60 243 _
46 ستاد استان دکتر ترک زاده رئیس مرکز نوآوری 03432469852-60    
47 ستاد استان دکتر حمیدیان مدیر اداره نظارت و ارزیابی 03432469852-60 260 _
48 ستاد استان خانم سپهر کارشناس نظارت و ارزیابی 03432469852-60 261 _
49 ستاد استان خانم امیری کارشناس نظارت و ارزیابی 03432469852-60 261 _
50 ستاد استان خانم جنگجو مدیر روابط عمومی 03432469852-60 333 _
51 ستاد استان خانم دارابی نژاد کارشناس روابط عمومی 03432469852-60 282 _
52 ستاد استان آقای میرگنجانی کارشناس روابط عمومی 03432469852-60 335 _
53 ستاد استان آقای استیلایی مدیر اداره فناوری اطلاعات 03432469852-60 304  
54 ستاد استان آقای بنی اسد کارشناس فناوری اطلاعات 03432469852-60 302  
55 ستاد استان خانم علیرمضانی کارشناس فناوری اطلاعات 03432469852-60 305  
56 ستاد استان آرش رشیدی مسئول بسیج اساتید استان و مشاور حقوقی دانشگاه 03432469852-60 107  
57 ستاد استان کریم رشیدی کارشناس حقوقی 03432469852-60 108  
58 ستاد استان آقای حسن زاده کارشناس آموزشهای آزاد 03432469852-60 122  
59 ستاد استان خانم دکتر محمدی رئیس آزمایشگاههای قطب استان 03432469852-60 222  
60 ستاد استان خانم نبی زاده دبیرخانه 03432469852-60 113 _
61 ستاد استان آبدارخانه خانم نوروزی 03432469852-60 112 _
62 ستاد استان نگهبانی _ 3433353621 _ _آدرس پستی مرکز کرمان :

کرمان-انتهای بلوار جهاد-جنب شهرک افضلی پور -دانشگاه پیام نور مرکز کرمان صندوق پستی:14117-76169
 تلفن تماس:75-03432735571

لیست شماره تلفن های داخلی مرکز کرمان

 
لیست شماره تلفن های ثابت مرکز کرمان
ردیف نام مرکز نام خانوادگی سمت تلفن ثابت داخل شماره مستقیم
1 کرمان دکترحسین رشیدی نژاد ریاست دانشگاه 03432735571-6 ,03432735579 8501 3432735579
  کرمان آقای صفی زاده مسئول دفتر ریاست و مسئول حوزه عمرانی 03432735571-6 8541 _
  کرمان خانم حری دفتر ریاست 03432735571-6 8504 _
  کرمان آقای دکتر نجف زاده معاون آموزشی پژوهشی 03432735571-6 8505 _
  کرمان خانم ایران نژاد مسئول دفتر معاونت 03432735571-6 8507  
  کرمان دکتر امین رستمی معاون اجرایی  03432735571-6 8502  
  کرمان آقای محی آبادی مسئول دفتر معاون اجرایی 03432735571-6 8503  
  کرمان آقای ناصری مسئول امورمالی و اداری 03432469851-60 8540  
  کرمان خانم قوام کارشناس مالی 03432469851-60 5840 _
  کرمان خانم رنجبر مسئول اعتبارات و صدور چک 03432735571-6 8543 _
  کرمان خانم ایرانمنش کارشناس اداری 03432735571-6 8544 _
  کرمان خانم فتحی مدیر اداره فرهنگی 03432735571-6 8552 _
  کرمان خانم بابایی کارشناس اداره فرهنگی 03432735571-6 8551 _
  کرمان خانم کامیابی مدیر اداره دانشجویی 03432735571-6 8563 _
  کرمان خانم اسمعیل پور کارشناس اداره دانشجویی 03432735571-6 8561 _
  کرمان آقای رحمانی کارپرداز 03432735571-6 8546 _
  کرمان خانم خاکساری  دبیرخانه 03432735571-6 8508 _
  کرمان خانم خواجویی دبیرخانه 03432735571-6 8508 _
  کرمان آقای منظری توکلی کارگاه ها و حراست 03432735571-6 8506 _
  کرمان آقای سهرانی مسئول ستاد شاهد و روابط عمومی 03432735571-6 8558 _
  کرمان خانم مغفوری مسئول اداره فناوری و اطلاعات 03432735571-6 8586 _
  کرمان خانم مفیدی کارشناس اداره فناوری و اطلاعات 03432735571-6 8581 _
  کرمان آقای مسعود صفی زاده کارآفرینی وآموزش های آزاد  03432735571-6 8580 _
  کرمان خانم اسدی مسئول مرکز مشاوره و امور جوانان 03432735571-6 8560 _
  کرمان خانم مهدوی کارشناس مرکز مشاوره و امور جوانان 03432735571-6 8562 _
  کرمان خانم مصدقی مسئول کتابخانه 03432735571-6 8575 3432719973
  کرمان خانم افشار مسئول اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8531 _
  کرمان خانم سیدی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8537 _
  کرمان خانم خدایی  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6    
  کرمان خانم مهدی پور کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8532  
  کرمان خانم ایلاقی مسئول اداره آموزش 03432735571-6 8517 _
  کرمان آقای طبرسی کارشناس اداره آموزش(نظام وظیفه) 03432735571-6 5850 _
  کرمان خانم تقی زاده کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8521 _
  کرمان آقای آذر پیکر بایگانی 03432735571-6 8556  
  کرمان خانم فایر بایگانی 03432735571-6 8513 _
  کرمان خانم قرشی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8539 _
  کرمان خانم بهرام پور کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8536 _
  کرمان خانم مداحی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8533  
  کرمان خانم اسدی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8514 _
  کرمان خانم گوهری کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8516  
  کرمان خانم ملامحمدی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8522 _
  کرمان خانم رمشی کارشناس دفتر برنامه ریزی 03432735571-6 8557 _
  کرمان خانم علمدار کارشناس دفتر برنامه ریزی 03432735571-6 8538  
  کرمان خانم شیخی کارشناس دفتر برنامه ریزی 03432735571-6 8538  
  کرمان خانم اباذرپور کارشناس آموزش 03432735571-6 8515 _
  کرمان خانم یوسفی دفتر برنامه ریزی (تشکیل کلاسها) گواهی اشتغال 03432735571-6 8512 3432756471
  کرمان آقای شمس الدینی مدیر اداره امتحانات و سرپرست آزمایشگاهها 03432735571-6 8572 3432735580
  کرمان خانم سرکوهی معاون آزمایشگاهها 03432735571-6 8520  
  کرمان خانم شمس الدینی کارشناس آزمایشگاهها 03432735571-6 8511  
  کرمان آقای امانی  کارشناس آزمایشگاهها 03432735571-6 8559  
  کرمان خانم حسنی کارشناس اداره امتحانات 03432735571-6 8534 _
  کرمان خانم ثباتی کارشناس اداره امتحانات 03432735571-6 8530 _
  کرمان خانم عرب پور  کارشناس دفتر برنامه ریزی - پردیس یک 03432735571-6 8535 _
  کرمان خانم آیرم مسئول تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8510  
  کرمان خانم افضلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8130 _
  کرمان خانم مهدی زاده کارشناس تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8112 _
  کرمان آقای درینی  کارشناس تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8510  
  کرمان خانم غیاثی مسئول از فیزیک و برنامه ریزی  تربیت بدنی 03432735571-6 8140 3433353615
  کرمان نگهبانی پردیس 2 03432735571-6 8590  آدرس و کد پستی مراکز و واحدهای استان کرمان

آدرس، کد پستی و تلفن مراکز و واحدهای استان کرمان
نام مرکز/واحد کد پستی آدرس
ستاد استان  76169-559 کرمان-میدان پژوهش -بلوار صبا-خ پیام نور
ارزوئيه   78591-41888 ارزوئیه -بلوار سیدالشهدا(ع)-دانشگاه پیام نور واحد ارزوئیه
انار   77419-85555 انـار- بلوار جمهوری اسلامی- میدان امام حسین(ع)- دانشگاه پیام نور 
باغين   76371-22222 باغین -بولوار امام خمینی -خ شهرداری -بولوار علمدار -دانشگاه پیام نور واحد باغین
بافت   78519-47985 بافت-بلوار ابن سینا-دانشگاه پیام نور مرکز بافت
بردسير   78417-49991 کرمان - بردسیر - میدان امام حسین بلوار شهید پوررضا 
بم   76613-84756 بم- بزرگراه خلیج فارس
جيرفت   78617-65978 جیرفت -خ استقلال- بعد از مخابرات جدید 
رابر   78561-47315 شهرستان رابر -بلوار شهید چمران -جنب پارک ملت - دانشگاه پیام نور رابر 
راور   76517-48963 راور خیابان امام خمینی (ره) - بلوار دانشجو 
راين   76817-35541 راین -خیابان ولیعصر (عج)- کوچه شماره 6
رفسنجان   77181-84481 رفسنجان -کیلومتر5 بزرگراه رفسنجان -یزد 
رودبار   77831-43274 رودبار -خیابان  پنج تن 
ريگان   76917-43466 استان کرمان -شهرستان ریگان -بلوار ولیعصر (عج) خیابان فاطمیه -دانشگاه پیام نور ریگان 
زرند   77614-51112 زرند -بلوار جانبازان -روبروی شهرک فرهنگیان 
زنگي آباد   76391-49238 زنگی آباد - خیابان امام خمینی(ره)دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد
سيرجان   78168-58333 سیرجان بلوار سیداحمد خمینی  دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان
شهداد   76461-35951 شهداد-بلوار تختی- جنب بیمارستان علی ابن موسی الرضا-کدپستی764613551
شهربابك   77516-89415 شهربابک- بزرگراه خلیج فارس ابتدای جاده آبدر
عنبرآباد   78711-45379 عنبرآباد - میدان ولایت - دانشگاه پیام نور
فهرج    76741-12670 شهرستان فهرج-میدان شهیدان نوذری-بولوار دانشگاه-دانشگاه پیام نور واحدفهرج
قلعه گنج   78941-39561 قلعه گنج /جاده سرتک / جنب بنیاد مستعضعفان
كرمان   76169-14117 کرمان انتهای بلوار جهاد جنب شهرک افضلی پور پردیس شماره 2 
کرمان -بزرگراه امام رضا(ع)-سه راه شهید یونس زنگی آبادی -جنب شهرک افضلی پور -پردیس شماره 2
كشكوئيه   77371-11815 کشکوئیه- بلوار علی ابن ابی طالب
كوهبنان   77817-59736 کرمان - کوهبنان - بلوار امام رضا (ع) - دانشگاه پیام نور کوهبنان
كهنوج   78817-53565  کهنوج،بلوار خلیج فارس،نورآباد،الغدیر،دانشکاه پیام نور واحد کهنوج
گلباف   76419-13474 گلباف خیابان شهید رجایی جنب شهرداری دانشگاه پیام نور 
منوجان   78914-62689 منوجان-سه راهی سر راس -جنب پارک شهرداری
نرماشير   76731-11495 نرماشیر -رستم آباد -جنب پمپ بنزین 
  


شماره تلفن های ثابت و داخلی مراکز و واحدهای استان کرمان
 
شماره تلفن های ثابت و داخلی  مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان کرمان
ردیف نام مرکز/واحد همکار سمت شماره تماس دانشگاه شماره داخلی شماره تماس مستقیم
1 ارزوئیه دکتر اکبر رضایی مسئول امور جاری واحد  3442480570 _ 3442480592
  ارزوئیه آقای محمدنژاد میرجانی مسئول امور مالی واداری – مسئول فرهنگی 3442480570 _ 3442480561
  ارزوئیه خانم اشرف زاده افشار مسئول آموزش و فارغ التحصیلان 3442480570 _ 3442480570
2 انار آقای دکتر سجادیان  رئیس واحد 3434386444 - 3434386447
  انار آقای انارکی محمدی مسئول فرهنگی 3434386444 413 -
  انار آقای ناجی‌زاده مسئول آموزش 3434386444 411 3434386443
  انار آقای تقی‌پور کارشناس امور مالی 3434386444 - 3434386443
  انار آقای جعفریان مسئول فارغ‌التحصیلان 3434386444 - -
  انار آقایان  محمدی و قدیمی‌نژاد نگهبان 3434386444 - 3458323127
  انار آقای احمدی‌بیاضی هیأت علمی رشته حقوق 3434386444 412 -
  انار آقای سجادیان هیأت علمی رشته کشاورزی 3434386444 412 -
  انار آقای طاهری‌زاده هیأت علمی رشته اقتصاد 3434386444 412 -
  انار آقای سلیمی مسئول حراست 3434386444 - 3434385533
  انار بسیج دانشجویی - 3434386444 - 3434386448
  انار آقای صالحی حوزه ریاست- دبیرخانه 3434386444 415 -
  انار - فاکس 3434386144 - -
3 باغین آقای دکتر رشیدی نژاد رییس دانشگاه 33374271-4  _ _
  باغین آقای مجیدی هییت علمی 33374271-4  9 _
  باغین خانم شجاعی مسیول آموزش 33374271-4  5 _
  باغین خانم نامجو مسیول فارغ التحصیلان 33374271-4  7 _
4 بافت آقای دکتر رضایی رئیس دانشگاه 03442441191-2 103 _
  بافت خانم شهابی نژاد مسئول آموزش 03442441191-2 118 _
  بافت خانم خضری مقدم مسئول اداری و کاربر ارشد 03442441191-2 119 _
  بافت خانم محمدی مسئول فارغ التحصیلان 03442441191-2 120 _
  بافت خانم متقیان کارشناس تحصیلات تکمیلی ،رشته علوم اجتماعی و علوم تربیتی 03442441191-2 121 _
  بافت خانم محمدی پور کارشناس رشته حقوق و روانشناسی و کارشناس امتحانات 03442441191-2 122 _
  بافت خانم محسنی مسئول اداره فناوری و اطلاعات 03442441191-2 105 _
  بافت آقای امیرطاهری عامل مالی، حراست ،امور دانشجویی  03442441191-2 108 _
  بافت آقای  محمود کریم زاده مسئول امور اداری 03442441191-2 107 _
  بافت آقای نصیری امین اموال-کارشناس مالی 03442441191-2 108 _
  بافت آقای سلمان کریم زاده مسئول کتابخانه و مسئول دبیرخانه و روابط عمومی 03442441191-2 114 _
  بافت آقای سعیدی و آقای زراعت چیان نگهبان 03442441191-2 109 _
5 بردسیر خانم دکتر رضاقلی رئیس دانشگاه 343324318 108 3433528795
  بردسیر خانم ابراهیمی امور مالی 343324318 105 33522702
  بردسیر خانم رهنما اداری و فرهنگی و روابط عمومی 343324318 106 33527020
  بردسیر خانم مظفری آموزش و کاربر ارشد 343324318 103 33528428
  بردسیر آقای بیگلربیگی اداره فارغ التحصیلان 343324318 104 33527019
  بردسیر آقای عباس زاده کارشناس آموزش 343324318 102 33527019
  بردسیر آقای قرائی کارپرداز و مسئول کتابخانه 343324318 _ 33524528
6 بم آقای دکتر دریجانی رییس دانشگاه  344421845 641 _
  بم آقای کما ل الدینی رئیس فناوری سمعی بصری 344421845 643 _
  بم آقای افروغ کارشناس خدمات آموزشی  344421845 645 _
  بم آقای اسدی کارشناس برنامه و بودجه 344421845 641 _
  بم آقای یوسف آبادی کارشناس پژوهشی 344421845 _ _
  بم آقای تهرودی قطب آبادی کارپرداز 344421845 647 _
  بم آقای دهقانی حسابدار  344421845 _ _
  بم آقای جزینی زاده کارشناس 344421845 644 _
  بم آقای روزخاتونی کارشناس 344421845 _ _
  بم آقای کریمی نگهبان    344421845 _ _
  بم الماسیان نگهبان    344421845 _ _
  بم خانم پورخاتون رئیس آموزش 344421845 645 _
  بم حسنی نارتیچی حسابدار و امین اموال 344421845 _ _
  بم فانی ملکی معاون کارگاه 344421845 _ _
  بم نیکدوست کارشناس مسئول سمعی بصری 344421845 _ _
  بم رمضانی نژاد کارشناس پژوهشی 344421845 _ _
  بم هراتی محمدی کارشناس 344421845 _ _
  بم مرادی کارشناس 344421845 _ _
  بم استوار زاده کارشناس 344421845 _ _
7 جیرفت آقای دکتر ویسی ریاست 3443316404 102 3443319037
  جیرفت آقای  سعیدی  مسئول امور مالی واداری 3443319057 107 _
  جیرفت خانم کمالی مسئول امور شهریه و کارشناس مالی واداری 3443319057 126 _
  جیرفت آقای شکوهی  مسئول کارپردازی 3443315155 105 _
  جیرفت آقای درینی  حراست 3443315156 127 3443315156
  جیرفت خانم افشاری پور مسئول آموزش  3443315157 106 _
  جیرفت خانم رستمی ابوسعیدی معاونت آموزشی 3443315158 131 _
  جیرفت خانم شاه حیدری مسئول فارغ التحصیلان 3443317081 _ _
  جیرفت خانم خلیلی ماهانی زاده تحصیلات تکمیلی  3443317082 120 _
  جیرفت خانم علیزاده کارشناس آموزش 3443317083 119 _
  جیرفت خانم سلیمانی  کارشناس آموزش 3443317083 118 _
  جیرفت خانم پارسا کارشناس آموزش 3443317083 118 _
  جیرفت خانم امیری میجان فرهنگی 3443317083 140 _
  جیرفت آقای سنجری  دبیرخانه 3443317083 105 _
  جیرفت آقای میری  نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت آقای عباسی  نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت آقای فاریابی نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت هادی سعیدی  عضو هیئت علمی  3443317083 114 _
  جیرفت حجت امرائی عضو هیئت علمی  3443317083 114 _
  جیرفت بتول قنبری عضو هیئت علمی  3443317083 121 _
  جیرفت مریم السادات موسوی نسب عضو هیئت علمی  3443317083 120 _
  جیرفت سیده فاطمه موسوی ساردو عضو هیئت علمی  3443317083 121 _
8 رابر آقای دکتر رضایی رئیس 42450203 _ 42450203
  رابر خانم درست مسئول فارغ التحصیلان و کتابخانه  42451207 _ 42451207
  رابر خانم نصیری مسئول آموزش و امور اداری 42450411 _ 42450411
  رابر آقای کامیار  مسئول امور مالی و فرهنگی و رابط حراست  42451207 _ 42450411
  رابر خانم تاج الدینی  عضو هیئت علمی و مسئول برنامه ریزی درسی 42450411 _ 42450411
  رابر آقای علیمرادی نگهبان و خدمات 42451206 _ 42451206
9 راور آقای دکتر جدیدی سرپرست 33729245 _ 33729245
  راور آقای رحیمی پور اموراداری 33729743 _ 33729743
  راور خانم خواجویی آموزش 33729445 _ 33729445
  راور خانم حسینی نژاد امور مالی 33729745 _ 33729745
  راور آقای پوررنجبر نگهبان 33729244 _ 33729244
  راور آقای  کمالی نگهبان 33729746 _ 33729746
10 راین آقای دکتر رشیدی نژاد سرپرست 034-32469851-8 676 _
  راین خانم محسنی کارشناس اداری ومالی و روابط عمومی 034-32469851-8 679 _
  راین خانم میرزایی کارشناس آموزش( فارغ التحصیلان) 034-32469851-8 677 _
  راین خانم نقدی کارشناس آموزش (برنامه ریزی -کتابخانه –فرهنگی ) 034-32469851-8 678 _
  راین آقای پورقلندر کارپرداز 034-32469851-8 680 _
11 رفسنجان آقای دکتر مهرابی گوهری رئیس دانشگاه 34356546-47-48 541 _
  رفسنجان آقای آقا بزرگی رئیس دفتر 34356546-47-48 540 _
  رفسنجان آقای اسلامی مسئول حراست 34356546-47-48 542  
  رفسنجان آقای رضایی یوسف آباد کارشناس 34356546-47-48 542 _
  رفسنجان خانم شهابی نژاد مسئول امور اداری 34356546-47-48 560  
  رفسنجان آقای سراج القوم کارشناس 34356546-47-48 560 _
  رفسنجان خانم دانشور مسئول امور مالی 34356546-47-48 557 _
  رفسنجان خانم عابدینی مسئول آموزش 34356546-47-48 546 _
  رفسنجان آقای باقری کیان مسئول اجرائی دانشکده ها 34356546-47-48 544 _
  رفسنجان آقای اکبریان کارشناس آموزش 34356546-47-48 545 _
  رفسنجان خانم مرتضوی رئیس اداره فن آور 34356546-47-48 547 _
  رفسنجان خانم سلیمانی کارشناس مسئول رسانه ها 34356546-47-48 548 _
  رفسنجان آقای حجازی فر مسئول فارغ التحصیلی 34356546-47-48 549 _
  رفسنجان خانم اکبری زاده کارشناس آموزش 34356546-47-48 550 _
  رفسنجان آقای اسدی کارشناس آموزش 34356546-47-48 551 _
  رفسنجان خانم شفیعی کارشناس آموزش 34356546-47-48 552 _
  رفسنجان خانم موسوی کارشناس برنامه ریزی 34356546-47-48 553 _
  رفسنجان خانم ملایی کارشناس برنامه ریزی 34356546-47-48 554 _
  رفسنجان خانم زمانی کارشناس ازمایشگاه 34356546-47-48 555 _
  رفسنجان آقای مهدیان کارشناس بایگانی 34356546-47-48 556 _
  رفسنجان خانم اسپروز کارشناس مالی 34356546-47-48 558 _
  رفسنجان آقای میرزایی کارشناس مالی 34356546-47-48 559 _
  رفسنجان آقای احدپور مسئول ستاد شاهد و ایثارگر 34356546-47-48 561 _
  رفسنجان آقای شریفی نگهبان 34356546-47-48 562 _
  رفسنجان آقای عباس شعبان زاده نگهبان 34356546-47-48 562 _
  رفسنجان آقای حسین شعبان زاده کارپرداز 34356546-47-48 563 _
  رفسنجان آقای یزدان پناه انباردار 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای ترقی خواه راننده 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای عبدالهی کارشاس تاسسیات 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای صباغ جعفری مسئول دانشجوئی و فرهنگی 34356546-47-48 565 _
  رفسنجان خانم خلعتبری هیات علمی 34356546-47-48 567 _
  رفسنجان خانم صدر هیات علمی 34356546-47-48 568 _