1399/10/2 سه‌شنبه
آدرس کانال های دانشگاه پیام نور استان کرمان در فضای مجازی (kermanpnuk@)

                                                                                       
 
آدرس ستاد استان : کرمان-میدان پژوهش -بلوار صبا - خیابان پیام نور-ستاد دانشگاه پیام نور-

صندوق پستی:559-76169 کد پستی 13697-76169 تلفن تماس:0343799(ویژه استان کرمان) و سایر استانها 03433353606 و 03433353696


لیست شماره تلفن های داخلی ستاد دانشگاه پیام نور استان


 
 شماره تلفن های داخلی ستاد استان شهریور1402     تلفن تماس 0343799
حوزه ردیف  نام خانوادگی سمت شماره داخلی فاکس/شماره مستقیم
ریاست دانشگاه 1 دکتر فاطمه معین الدینی رئیس دانشگاه    
2 خانم سیدی مسئول حوزه ریاست  
3 خانم مهدی زاده کارشناس حوزه ریاست 102 3433353613
نهاد رهبری 4        حجت الاسلام صغیرا مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه 104 3433353656
معاونت آموزشی و پژوهشی 5 دکتر فرهادیان معاون اموزشی و پژوهشی  
6 خانم شیخی مسئول دفتر 231 3433353653
7 خانم اسماعیلی مسئول برنامه ریزی درسی 211  
معاونت اجرایی 8 دکتر خلیلی نژاد معاون اجرایی  
9 آقای پور محی آبادی مسئول دفتر 236 3433321492
حراست 10 آقای حصیبی مدیر حراست  140 3433353667
11 آقای محمدی کارشناس حراست 141  
13 خانم گوهری کارشناس حراست 142  
امور مالی 15 خانم قوام آبادی مدیر مالی  160  
16 آقای علینقی حسابدار 162  
17 خانم حسنی کارشناس حقوق و دستمزد 164  
18 خانم دودمان کارشناس مالی 165  
19 آقای رحیمی کارشناس امین اموال 167  
20 خانم مودی کارشناس مال 170  
21 خانم رنجبر کارشناس مال 169  
امور اداری 22 آقای حصیبی مدیر امور اداری و پشتیبانی 140  
23 خانم مومنی کارشناس امور اداری 182  
24 خانم رستگاری کارشناس امور اداری 183  
25 آقای حسینی کارشناس امور اداری 184  
26 آقای خسروی کارشناس امور اداری 185  
27 آقای دهقان کارپرداز 186  
آموزش 28 خانم شیخی کارشناس آموزش 201  
29 خانم حسن زاده کارشناس آموزش 202  
30 آقای حسن زاده کارشناس آموزش 203  
31 خانم احمدی کارشناس آموزش 205  
34 خانم پورنامداری مدیر آموزش 208  
36 خانم کریمیان کارشناس آموزش 210  
فرهنگی، دانشجویی و امور ایثارگران 37 آقای افضلی مدیر امور فرهنگی و دانشجویی 225  
38 خانم فخرآبادی کارشناس دانشجویی 221  
  خانم قرشی کارشناس فرهنگی 224  
39 خانم کریم پور کارشناس فرهنگی 334  
40 آقای افشین مهر مسئول ستاد شاهد و ایثارگر 168  
پژوهشی 41 دکتر سعیدنژاد رئیس اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت 240  
42 خانم خاوند کارشناس  241  
44 آقای نیک اندیش کارشناس 243  
45 خانم یادگار نژاد کارشناس 244  
آزمایشگاه 46 خانم محمدی مدیر آزمایشگاه 222  
دبیرخانه 48 خانم بهزادپور مسئول دبیرخانه 113  
آموزش های آزاد 49 خانم خضری پور مسئول آموزش های آزاد  161  
نظارت و ارزیابی 50 دکتر ویسی مدیر اداره نظارت و ارزیابی 260 3433353653
51 خانم امیری کارشناس  261  
52 آقای کشیتی کارشناس 262  
53 آقای شمس الدینی کارشناس 166  
عمرانی 54 آقای حسینی نصب سر ناظر عمرانی  281  
رایانه 55 آقای استیلایی مدیر اداره فناوری اطلاعات 304  
56 آقای بنی اسدی کارشناس 302  
57 خانم چاهخویی کارشناس 303  
58 خانم علیرمضانی کارشناس 305  
روابط عمومی 59 خانم جنگجو مدیر روابط عمومی 333  
60 خانم دارابی کارشناس 282  
61 آقای میرگنجانی کارشناس 335  
کمیته درآمد زایی 62 آقای منصوری مسئول کمیته درآمد زایی 105  
دیوان محاسبات 63 دیوان محاسبات دیوان محاسبات 106  
حقوقی 64 آقای عبدالله یار مشاور حقوقی دانشگاه 107  
65 آقای کریم رشیدی کارشناس حقوقی دانشگاه 108  
نگهبانی ستاد 65 نگهبان   190  

آدرس مرکز کرمان: کرمان-انتهای بلوار جهاد-جنب شهرک افضلی پور -دانشگاه پیام نور مرکز کرمان صندوق پستی:14117-76169


 تلفن تماس:0343799


لیست شماره تلفن های داخلی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

 
تلفن های داخلی مرکز کرمان- شهریور1402 تلفن تماس0343799 
ردیف نام خانوادگی سمت داخلی
1 خانم دکتر معین الدینی  ریاست دانشگاه  
2 خانم سیدی دفتر ریاست ستاد استان 
3 خانم رمشی دفتر ریاست (پردیس 2) 8504
4 آقای دکتر فرهادیان  معاون آموزشی پژوهشی
5 خانم شیخی  مسئول دفتر معاونت 231
6 آقای دکتر خلیلی نژاد معاون اجرایی 
7 آقای محی آبادی مسئول دفتر معاون اجرایی 236
8 حجه الااسلام صغیرا مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه 104
9 آقای دکتر آبسالان  نماینده ریاست دانشگاه در امور آموزشی پردیس 2 8501
10 آقای سهرانی مسئول ستاد شاهد و روابط عمومی نماینده ریاست در امور اجرایی پردیس 2 8558
11 خانم مهدی پور کارشناس اداری پردیس 2 8532
12 خانم فتحی مدیر اداره فرهنگی 8552
13 خانم کامیابی مدیر اداره دانشجویی 8563
14 خانم حری کارشناس اداره دانشجویی 8561
15   دبیرخانه 8504
16 آقای منظری توکلی کارگاه ها و حراست 8506
17 خانم مفیدی کارشناس اداره فناوری و اطلاعات 8581
18 خانم مغفوری کارشناس اداره فناوری و اطلاعات 8586
19 خانم اسدی مسئول مرکز مشاوره و امور جوانان 8560
20 خانم مهدوی کارشناس مرکز مشاوره و امور جوانان 8562
21 خانم شمس الدینی  مسئول کتابخانه 8575
22 خانم افشین مهر  مسئول اداره فارغ التحصیلان 8531
23 خانم حمزه  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 8530
24 خانم شمس الهدی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 8529
25 آقای نوری  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 8537
26 خانم خدایی  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 8518
27 خانم ایرانژاد  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 8507
28 خانم ایلاقی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 8539
29 خانم سپهر مسئول اداره آموزش 8517
30 آقای صفی زاده  کارشناس اداره آموزش(نظام وظیفه) 8521
31 آقای آذر پیکر بایگانی 8556
32 خانم فایر بایگانی 8513
33 خانم بابایی کارشناس اداره آموزش  8551
34 خانم بهرام پور کارشناس اداره آموزش 8536
35 خانم خلیلی کارشناس اداره آموزش 8516
36 خانم ایرانمنش کارشناس اداره آموزش 8514
37 خانم اعتضادی کارشناس اداره آموزش 8519
38 خانم ملامحمدی کارشناس اداره آموزش 8522
39 خانم علمدار  کارشناس اداره آموزش 5841
40 خانم اباذرپور کارشناس اداره آموزش 8515
41 آقای صفی زاده کارشناس اداره  آموز ش   8580
42 آقای امانی  کارشناس  اداره آموزش   8559
43 خانم شجاعی  کارشناس اداره آموزش (تطبیق واحد -اتباع)  
44 خانم باصره  کارشناس اداره آموزش 8523
45 خانم حسینی  کارشناس اداره آموزش 8522
46 خانم نامجو  کارشناس اداره آموزش 8524
47 خانم نگارستانی کارشناس دفتر برنامه ریزی - پردیس یک 8535
48 آقای شمس الدینی سرپرست آزمایشگاهها 295
49 آقای زنگی آبادی مدیر اداره امتحانات 8525
50 خانم اسدی کارشناس اداره امتحانات 8534
51 آقای تهامی کارشناس اداره امتحانات 8537
52 خانم مهدی زاده مسئول تحصیلات تکمیلی 290
54 خانم عرب پور  کارشناس تحصیلات تکمیلی 292
55 خانم افضلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 293
56 خانم ابراهیمی کارشناس تحصیلات تکمیلی 294
57 نگهبانی پردیس 2 8590لینک کانال ها و گروههای اطلاع رسانی مراکز و واحدهای استان کرمان در فضای مجازی:


 
لیست کانال های اطلاع رسانی فضای مجازی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان کرمان
ردیف نام مرکز /واحد  نام کانالها اطلاع رسانی در پیام رسان با ذکر نام پیام رسان لینک کانال 
1 کوهبنان  پیام رسان سروش (آموزش دانشگاه پیام نور کوهبنان ) https://splus.ir/a.pnukouhbanan
2 فهرج سروش -دانشگاه پیام نور واحد فهرج https://spius.ir/75defb1bb7e18df951f8bc79dfc4ab7d33b8f11
3 ریگان نورآفرین -سروش http://splus.ir/rigan_pnuk
4 شهربابک دانشگاه پیام نور شهربابک(سروش) https://splus.ir/pnushb
5 قلعه گنج کانال اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور قلعه گنج https://eitaa.com/pnughaleganj
6 زرند سروش https://splus.ir/zarand1401-splus.ir/z.pnu123
7 منوجان دانشگاه پیام نور منوجان (ایتا)  https://eitaa.com/pnumanujan
8 رودبارجنوب کانال اخبار دانشگاه پیام نور رودبارجنوب/ روبیکا https://rubika.ir/joing/CIFDEGDI0CCZHOALPCCRMDQIZEQKILFL
9 رفسنجان ایتا https://eitaa.com/rafsanjanpnu
10 واحد کهنوج دانشجویان پیام نور کهنوج-سروش https://SPLUS.IR/D163320C2C63262F8D82E4B36C420EFFD15479E9
11 انار كانال اطلاع رساني دانشگاه پيام نور واحد انار- سروش https://splus.ir/176624d83d942f041d1adcc333e5019770a973e4
13 مرکز کرمان  پیام نوری های مرکز کرمان 1401 https://splus.ir/pnuk1401
14 بافت  کانال اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور بافت /سروش https://splus.ir/baft.pnu.ac.ir
بافت  دانشگاه پیام نورمرکز  بافت/روبیکا https://rubika.ir/joing/BGBBGCDD0KMKIDTIDRYBAOMSBDOFTDBM
بافت  کانال اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور بافت/ایتا https://eitaa.com/joinchat/3324641371Cf967a5c286
15 ارزوئیه دانشگاه پیام نور ارزوئیه (پیام رسان سروش ) https://splus.ir/3729396d011f48da66a352bce52cd9dd6c90f290
16  سیرجان  اطلاع رسانی رسمی دانشگاه پیام نور سیرجان" در پیام رسان سروش https://splus.ir/sirjanpnu
17  رابر پیام رسان سروش اخباردانشگاه پیام نور رابر https://splus.ir/raborpnuk
18 بردسیر  روابط عمومی دانشگاه پیام نور بردسیر در پیام رسان ایتا  https://eitaa.com/pnubardsir
19 کشکوییه ایتا https://eitaa.com/joinchat/3366846728Cfc2d6c5ac7
20 راین ایتا https://eitaa.com/rayenpnu
21 باغین سروش https://splus.ir/joingroup/cbv8A4CUSVg9637KpzqmGQBk
22 شهداد  سروش  http://splus.ir/shahdadpnu
23 گلباف سروش https://splus.ir/daneshgahpayamnoorgolbaf
24 جیرفت ایتا http://eitaa.com/jiroft_pnu
25 بم كانال اطلاع رساني دانشگاه پيام نور مركز بم https://splus.ir/splus.ir/payamnoorbam
26 واحد راور پیام رسان سروش  کانال دانشگاه پیام نور واحد راور https://splus.ir/pnu.ravar

 
 


آدرس و کدپستی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان کرمان


آدرس، کد پستی و تلفن مراکز و واحدهای استان کرمان
نام مرکز/واحد کد پستی آدرس
ستاد استان  کد پستی:13697-76169  کرمان-میدان پژوهش -بلوار صبا-خ پیام نور
ارزوئيه   78591-41888 ارزوئیه -بلوار سیدالشهدا(ع)-دانشگاه پیام نور واحد ارزوئیه
انار   77419-85555 انـار- بلوار جمهوری اسلامی- میدان امام حسین(ع)- دانشگاه پیام نور 
باغين   76371-22222 باغین -بولوار امام خمینی -خ شهرداری -بولوار علمدار -دانشگاه پیام نور واحد باغین
بافت   78519-47985 بافت-بلوار ابن سینا-دانشگاه پیام نور مرکز بافت
بردسير   78417-49991 کرمان - بردسیر - میدان امام حسین بلوار شهید پوررضا 
بم   76613-84756 بم- بزرگراه خلیج فارس
جيرفت   78617-65978 جیرفت -خ استقلال- بعد از مخابرات جدید 
رابر   78561-47315 شهرستان رابر -بلوار شهید چمران -جنب پارک ملت - دانشگاه پیام نور رابر 
راور   76517-48963 راور خیابان امام خمینی (ره) - بلوار دانشجو 
راين   76817-35541 راین -خیابان ولیعصر (عج)- کوچه شماره 6
رفسنجان   77181-84481 رفسنجان -کیلومتر5 بزرگراه رفسنجان -یزد 
رودبار   77831-43274 رودبار -خیابان  پنج تن 
ريگان   76917-43466 استان کرمان -شهرستان ریگان -بلوار ولیعصر (عج) خیابان فاطمیه -دانشگاه پیام نور ریگان 
زرند   77614-51112 زرند -بلوار جانبازان -روبروی شهرک فرهنگیان 
زنگي آباد   76391-49238 زنگی آباد - خیابان امام خمینی(ره)دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد
سيرجان   78168-58333 سیرجان بلوار سیداحمد خمینی  دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان
شهداد   76461-35951 شهداد-بلوار تختی- جنب بیمارستان علی ابن موسی الرضا-کدپستی764613551
شهربابك   77516-89415 شهربابک- بزرگراه خلیج فارس ابتدای جاده آبدر
عنبرآباد   78711-45379 عنبرآباد - میدان ولایت - دانشگاه پیام نور
فهرج    76741-12670 شهرستان فهرج-میدان شهیدان نوذری-بولوار دانشگاه-دانشگاه پیام نور واحدفهرج
قلعه گنج   78941-39561 قلعه گنج /جاده سرتک / جنب بنیاد مستعضعفان
كرمان   76169-14117 کرمان انتهای بلوار جهاد جنب شهرک افضلی پور پردیس شماره 2 
کرمان -بزرگراه امام رضا(ع)-سه راه شهید یونس زنگی آبادی -جنب شهرک افضلی پور -پردیس شماره 2
كشكوئيه   77371-11815 کشکوئیه- بلوار علی ابن ابی طالب
كوهبنان   77817-59736 کرمان - کوهبنان - بلوار امام رضا (ع) - دانشگاه پیام نور کوهبنان
كهنوج   78817-53565  کهنوج،بلوار خلیج فارس،نورآباد،الغدیر،دانشکاه پیام نور واحد کهنوج
گلباف   76419-13474 گلباف خیابان شهید رجایی جنب شهرداری دانشگاه پیام نور 
منوجان   78914-62689 منوجان-سه راهی سر راس -جنب پارک شهرداری
نرماشير   76731-11495 نرماشیر -رستم آباد -جنب پمپ بنزین 
  


شماره تلفن های ثابت و داخلی مراکز و واحدهای استان کرمان
 
شماره تلفن های ثابت همکاران مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان کرمان
ردیف نام مرکز/واحد همکار سمت شماره تماس دانشگاه شماره داخلی شماره تماس مستقیم
1 ارزوئیه خانم دکتر بختیاری مسئول امور جاری واحد  3442480570 _ 3442480592
  ارزوئیه آقای محمدنژاد میرجانی مسئول امور مالی واداری – مسئول فرهنگی 3442480570 _ 3442480561
  ارزوئیه خانم اشرف زاده افشار مسئول آموزش و فارغ التحصیلان 3442480570 _ 3442480570
2 انار آقای دکتر سجادیان  رئیس واحد 3434386444 - 3434386447
  انار آقای انارکی محمدی مسئول فرهنگی 3434386444 413 -
  انار آقای ناجی‌زاده مسئول آموزش 3434386444 411 3434386443
  انار آقای تقی‌پور کارشناس امور مالی 3434386444 - 3434386443
  انار آقای جعفریان مسئول فارغ‌التحصیلان 3434386444 - -
  انار آقایان  محمدی و قدیمی‌نژاد نگهبان 3434386444 - 3458323127
  انار آقای احمدی‌بیاضی هیأت علمی رشته حقوق 3434386444 412 -
  انار آقای سجادیان هیأت علمی رشته کشاورزی 3434386444 412 -
  انار آقای طاهری‌زاده هیأت علمی رشته اقتصاد 3434386444 412 -
  انار آقای سلیمی مسئول حراست 3434386444 - 3434385533
  انار بسیج دانشجویی - 3434386444 - 3434386448
  انار آقای صالحی حوزه ریاست- دبیرخانه 3434386444 415 -
  انار - فاکس 3434386144 - -
3 باغین خانم دکتر معین الدینی رییس دانشگاه 33374271-4  _ _
  باغین آقای مجیدی هییت علمی 33374271-4  9 _
  باغین خانم شجاعی مسیول آموزش 33374271-4  5 _
  باغین خانم نامجو مسیول فارغ التحصیلان 33374271-4  7 _
4 بافت خانم دکتر بختیاری رئیس دانشگاه 03442441191-2 103 _
  بافت خانم شهابی نژاد مسئول آموزش 03442441191-2 118 _
  بافت خانم خضری مقدم مسئول اداری و کاربر ارشد 03442441191-2 119 _
  بافت خانم محمدی مسئول فارغ التحصیلان 03442441191-2 120 _
  بافت خانم متقیان کارشناس تحصیلات تکمیلی ،رشته علوم اجتماعی و علوم تربیتی 03442441191-2 121 _
  بافت خانم محمدی پور کارشناس رشته حقوق و روانشناسی و کارشناس امتحانات 03442441191-2 122 _
  بافت خانم محسنی مسئول اداره فناوری و اطلاعات 03442441191-2 105 _
  بافت آقای امیرطاهری عامل مالی، حراست ،امور دانشجویی  03442441191-2 108 _
  بافت آقای  محمود کریم زاده مسئول امور اداری 03442441191-2 107 _
  بافت آقای نصیری امین اموال-کارشناس مالی 03442441191-2 108 _
  بافت آقای سلمان کریم زاده مسئول کتابخانه و مسئول دبیرخانه و روابط عمومی 03442441191-2 114 _
  بافت آقای سعیدی و آقای زراعت چیان نگهبان 03442441191-2 109 _
5 بردسیر خانم دکتر رضاقلی رئیس دانشگاه 343324318 108 3433528795
  بردسیر خانم ابراهیمی امور مالی 343324318 105 33522702
  بردسیر خانم رهنما اداری و فرهنگی و روابط عمومی 343324318 106 33527020
  بردسیر خانم مظفری آموزش و کاربر ارشد 343324318 103 33528428
  بردسیر آقای بیگلربیگی اداره فارغ التحصیلان 343324318 104 33527019
  بردسیر آقای عباس زاده کارشناس آموزش 343324318 102 33527019
  بردسیر آقای قرائی کارپرداز و مسئول کتابخانه 343324318 _ 33524528
6 بم آقای دکتر دریجانی رییس دانشگاه  344421845 641 _
  بم آقای کما ل الدینی رئیس فناوری سمعی بصری 344421845 643 _
  بم آقای افروغ کارشناس خدمات آموزشی  344421845 645 _
  بم آقای اسدی کارشناس برنامه و بودجه 344421845 641 _
  بم آقای یوسف آبادی کارشناس پژوهشی 344421845 _ _
  بم آقای تهرودی قطب آبادی کارپرداز 344421845 647 _
  بم آقای دهقانی حسابدار  344421845 _ _
  بم آقای جزینی زاده کارشناس 344421845 644 _
  بم آقای روزخاتونی کارشناس 344421845 _ _
  بم آقای کریمی نگهبان    344421845 _ _
  بم الماسیان نگهبان    344421845 _ _
  بم خانم پورخاتون رئیس آموزش 344421845 645 _
  بم حسنی نارتیچی حسابدار و امین اموال 344421845 _ _
  بم فانی ملکی معاون کارگاه 344421845 _ _
  بم نیکدوست کارشناس مسئول سمعی بصری 344421845 _ _
  بم رمضانی نژاد کارشناس پژوهشی 344421845 _ _
  بم هراتی محمدی کارشناس 344421845 _ _
  بم مرادی کارشناس 344421845 _ _
  بم استوار زاده کارشناس 344421845 _ _
7 جیرفت آقای دکتر مداحی نسب ریاست 3443316404 102 3443319037
  جیرفت آقای  سعیدی  مسئول امور مالی واداری 3443319057 107 _
  جیرفت خانم کمالی مسئول امور شهریه و کارشناس مالی واداری 3443319057 126 _
  جیرفت آقای شکوهی  مسئول کارپردازی 3443315155 105 _
  جیرفت آقای درینی  حراست 3443315156 127 3443315156
  جیرفت خانم افشاری پور مسئول آموزش  3443315157 106 _
  جیرفت خانم رستمی ابوسعیدی معاونت آموزشی 3443315158 131 _
  جیرفت خانم شاه حیدری مسئول فارغ التحصیلان 3443317081 _ _
  جیرفت خانم خلیلی ماهانی زاده تحصیلات تکمیلی  3443317082 120 _
  جیرفت خانم علیزاده کارشناس آموزش 3443317083 119 _
  جیرفت خانم سلیمانی  کارشناس آموزش 3443317083 118 _
  جیرفت خانم پارسا کارشناس آموزش 3443317083 118 _
  جیرفت خانم امیری میجان فرهنگی 3443317083 140 _
  جیرفت آقای سنجری  دبیرخانه 3443317083 105 _
  جیرفت آقای میری  نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت آقای عباسی  نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت آقای فاریابی نگهبان 3443317083 137 _
  جیرفت هادی سعیدی  عضو هیئت علمی  3443317083 114 _
  جیرفت حجت امرائی عضو هیئت علمی  3443317083 114 _
  جیرفت بتول قنبری عضو هیئت علمی  3443317083 121 _
  جیرفت مریم السادات موسوی نسب عضو هیئت علمی  3443317083 120 _
  جیرفت سیده فاطمه موسوی ساردو عضو هیئت علمی  3443317083 121 _
8 رابر خانم دکتر بختیاری رئیس 42450203 _ 42450203
  رابر خانم درست مسئول فارغ التحصیلان و کتابخانه  42451207 _ 42451207
  رابر خانم نصیری مسئول آموزش و امور اداری 42450411 _ 42450411
  رابر آقای کامیار  مسئول امور مالی و فرهنگی و رابط حراست  42451207 _ 42450411
  رابر خانم تاج الدینی  عضو هیئت علمی و مسئول برنامه ریزی درسی 42450411 _ 42450411
  رابر آقای علیمرادی نگهبان و خدمات 42451206 _ 42451206
9 راور آقای دکتر جدیدی سرپرست 33729245 _ 33729245
  راور آقای رحیمی پور اموراداری 33729743 _ 33729743
  راور خانم خواجویی آموزش 33729445 _ 33729445
  راور خانم حسینی نژاد امور مالی 33729745 _ 33729745
  راور آقای پوررنجبر نگهبان 33729244 _ 33729244
  راور آقای  کمالی نگهبان 33729746 _ 33729746
10 راین خانم دکتر معین الدینی سرپرست 034-32469851-8 676 _
  راین خانم محسنی کارشناس اداری ومالی و روابط عمومی 034-32469851-8 679 _
  راین خانم میرزایی کارشناس آموزش( فارغ التحصیلان) 034-32469851-8 677 _
  راین خانم نقدی کارشناس آموزش (برنامه ریزی -کتابخانه –فرهنگی ) 034-32469851-8 678 _
  راین آقای پورقلندر کارپرداز 034-32469851-8 680 _
11 رفسنجان خانم دکتر صادقی راد رئیس دانشگاه 34356546-47-48 541 _
  رفسنجان آقای آقا بزرگی رئیس دفتر 34356546-47-48 540 _
  رفسنجان آقای اسلامی مسئول حراست 34356546-47-48 542  
  رفسنجان آقای رضایی یوسف آباد کارشناس 34356546-47-48 542 _
  رفسنجان خانم شهابی نژاد مسئول امور اداری 34356546-47-48 560  
  رفسنجان آقای سراج القوم کارشناس 34356546-47-48 560 _
  رفسنجان خانم دانشور مسئول امور مالی 34356546-47-48 557 _
  رفسنجان خانم عابدینی مسئول آموزش 34356546-47-48 546 _
  رفسنجان آقای باقری کیان مسئول اجرائی دانشکده ها 34356546-47-48 544 _
  رفسنجان آقای اکبریان کارشناس آموزش 34356546-47-48 545 _
  رفسنجان خانم مرتضوی رئیس اداره فن آور 34356546-47-48 547 _
  رفسنجان خانم سلیمانی کارشناس مسئول رسانه ها 34356546-47-48 548 _
  رفسنجان آقای حجازی فر مسئول فارغ التحصیلی 34356546-47-48 549 _
  رفسنجان خانم اکبری زاده کارشناس آموزش 34356546-47-48 550 _
  رفسنجان آقای اسدی کارشناس آموزش 34356546-47-48 551 _
  رفسنجان خانم شفیعی کارشناس آموزش 34356546-47-48 552 _
  رفسنجان خانم موسوی کارشناس برنامه ریزی 34356546-47-48 553 _
  رفسنجان خانم ملایی کارشناس برنامه ریزی 34356546-47-48 554 _
  رفسنجان خانم زمانی کارشناس ازمایشگاه 34356546-47-48 555 _
  رفسنجان آقای مهدیان کارشناس بایگانی 34356546-47-48 556 _
  رفسنجان خانم اسپروز کارشناس مالی 34356546-47-48 558 _
  رفسنجان آقای میرزایی کارشناس مالی 34356546-47-48 559 _
  رفسنجان آقای احدپور مسئول ستاد شاهد و ایثارگر 34356546-47-48 561 _
  رفسنجان آقای شریفی نگهبان 34356546-47-48 562 _
  رفسنجان آقای عباس شعبان زاده نگهبان 34356546-47-48 562 _
  رفسنجان آقای حسین شعبان زاده کارپرداز 34356546-47-48 563 _
  رفسنجان آقای یزدان پناه انباردار 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای ترقی خواه راننده 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای عبدالهی کارشاس تاسسیات 34356546-47-48 564 _
  رفسنجان آقای صباغ جعفری مسئول دانشجوئی و فرهنگی 34356546-47-48 565 _
  رفسنجان خانم خلعتبری هیات علمی 34356546-47-48 567 _
  رفسنجان خانم صدر هیات علمی 34356546-47-48 568 _
  رفسنجان خانم سعید هیات علمی 34356546-47-48 569 _
  رفسنجان آقای ترک زاده هیات علمی 34356546-47-48 570 _
  رفسنجان خانم توحیدی هیات علمی 34356546-47-48 571 _
  رفسنجان خانم عظیمی هیات علمی 34356546-47-48 572 _
  رفسنجان مریم نادری هیات علمی 34356546-47-48 573 _
  رفسنجان لیلا شریفی هیات علمی 34356546-47-48 574 _
  رفسنجان احمد اسدی هیات علمی 34356546-47-48 575 _
  رفسنجان طیبه وطن پرست هیات علمی 34356546-47-48 576 _
  رفسنجان سید ضیاء حسینی هیات علمی 34356546-47-48 577 _
  رفسنجان طاهره اسلامی نژاد هیات علمی 34356546-47-48 578 _
  رفسنجان طیبه احمدی هیات علمی 34356546-47-48 579 _
  رفسنجان زهرا موحدی راد هیات علمی 34356546-47-48 580 _
  رفسنجان الهام صادقی راد هیات علمی 34356546-47-48 581 _
  رفسنجان فرخنده بخشی زاده مسئول کتابخانه 34356546-47-48 582 _
12 ریگان آقای عباس زید آبادی رئیس  3444361234   3444360712
  ریگان آقای آزادمنش کارشناس آموزش 3444361234   3444361234
  ریگان آقای بیدخ  کارشناس فارغ التحصیلان 3444361220   3444361220
  ریگان آقای رحیم زاده بهزادی کارشناس اداری مالی 3444361234   3444361234
  ریگان آقای مرادزاده نگهبان 3444361275   3444361275
  ریگان خانم پورسجادی کارشناس فرهنگی 3444361220   3444361220
13 زرند دکتر مجیدی ریاست دانشگاه  33451255 102 _
  زرند محمدرضا باصره  مسول امورمالی 33451253 103 _
  زرند مهدی اسماعیلی مسول اموزش –رابط حراست 33451257 104 _
  زرند حسن میرزایی مسول فرهنگی  33451251 109 _
  زرند خانم فاطمه حسن زاده برنامه ریزی –کاربر ارشد سیستم 33451254 107 _
  زرند خانم پورخواجه علی  امور شهریه –کارشناس مالی 33451253 114 _
  زرند خانم اکبرزاده  امین اموال کارشناس مالی  33451253 103 _
  زرند خانم رامش   روابط عمومی 33451252 108 _
  زرند خانم مقدس زاده کارشناس اموزش 33451252