1399/11/12 یکشنبه
واحد حقوقی دانشگاه

 

سعید عبداله یار
 
مشاور حقوقی دانشگاه 
 عضو هیات علمی دانشگاه و دانشجوی دکتری رشته حقوق

اهداف و برنامه ها
 
 واحد حقوقی دانشگاه، در راستای حل دعاوی له یا علیه دانشگاه فعالیت می نماید و پاسخ به استعلامها و مشاوره حقوقی به مراکز و واحدهای تابعه و همکاری و مشارکت در رفع مشکلات حقوقی آنها و انجام امور حقوقی مربوط به اموال و املاک از قبیل نقل و انتقال، تقاضای صدور و سند جهت املاک از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد املاکی که تاکنون برای آنها سند صادر نگردیده است، تهیه و تقدیم دادخواست علیه اشخاص و تعقیب دعاوی و دفاع از دعاوی اقامه شده تا صدور رای نهایی جهت استیفای حقوق، پیگیری و طرح دعاوی در مورد سرقتهای انجام شده، بررسی و تهیه و تنظیم کلیه عقود و قراردادها و اسناد فیمابین مراکز و واحدهای با اشخاص حقیقی و... از مهمترین این فعالیت هاست