معرفی
1399/10/24 چهارشنبه
شرح وظایف اداره نظارت و ارزیابی استان
شرح وظایف اداره نظارت و ارزیابی استان
New Page 1

1-دبیری شورای نظارت و ارزیابی استان

2-نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت كليه امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، عمراني و ...

3-همكاري با دفتر نظارت استاني وزارت علوم

4-ارزشيابي كليه اعضاي هيات علمي (كنترل و بايگاني كاربرگ هاي ارزشيابي) و اساتيد استان (در سيستم گلستان)

5-ارزشيابي مديران و روساي استان

6-ارزيابي شاخص هاي دانشگاه در هر سال و پاسخ به مراجع ذی ربط

7-پاسخگويي به شكايات دانشجوها به جهت تضمين بهبود بروندادهاي دانشگاه از طریق راههای ارتباطی

8-پاسخگويي به نامه هاي دستگاههای مختلف نظارتی استان و سازمان

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir