معرفی
1399/11/11 شنبه
شرح وظایف امور مالی دانشگاه
اهم وظایف اداره امورمالی دانشگاه به شرح ذیل می باشد:
New Page 1

1- اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و اعمال نظارت مالي با رعايت مفاد آيين نامه و مصوبات هيأت امنا

2-نگاهداري حساب ها و تنظيم گزارشها و صورتهاي مالي و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالي

3-نگاهداري و حفظ و حراست و تحويل وجوه، نقدينه ها، سپرده ها و اوراق بهادار

4-نگاهداري حساب و نظارت بر اموال

5-تنظيم و تایید نهایی صورت های مالی ستاد و مراکز و واحدهاي تابعه به تفكيك و تجميعي

6-مشارکت و مدیریت در برنامه ریزی جهت کسب و وصول درآمدهای شهریه ای و غیر شهریه ای 

7-نظارت و کنترل بر وصول درآمدهاي اختصاصي و واريز آن ها به حسابهای تعیین شده سازمان مرکزی 

8-تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات مالی به منظور ثبت و طبقه بندی دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه های دانشگاه

9-تهيه گزارشهاي لازم از وضعيت اعتبارات، كمك ها و عمليات مالي و ارايه عملكرد مالي به مدیریت کلامور مالی دانشگاه

10-نظارت بر وصول و انتقال درآمدها به حساب دانشگاه و تهيه گزارشات مربوط به عملكرد بودجه دانشگاه و ارايه آن به مدیر کل مالی و مسوولین ذيربط 

11-وصول درآمدها و مطالبات و همچنين پرداخت هزينه هاي مستمر، ديون و ساير تعهدات دانشگاه براساس اعتبارات مصوب و مجوزهاي صادره 

12-تهیه گزارشهای مربوط به تراز ماهیانه حساب ها و مغایرت بانکی ماهیانه  و نظارت بر بستن حسابهای پایان سال

13-ارائه خدمات متمركز در زمينه محاسبه کارکرد و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل (اعم از هیأت علمی و غیر علمی)

14-رسيدگي به اسناد هزينه هاي دانشگاه (ستاد و مراکز و واحدهای تابعه ) از لحاظ انطباق با مقررات و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي

15-اعمال نظارت بر حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه و ثبت کامل مشخصات و اموال در دفاتر

16-نگهداري حساب اموال و تهيه آمارهاي لازم در اين زمينه و ارايه آنها به مسوولین دانشگاه 

17-اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس و حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح

18-نظارت بر ثبت به موقع و صحیح حسابها و ارسال گزارشات قانونی

19-بررسی و تایید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات و فعالیتها

20-بررسی و کنترل صورت وضعیتهای عمرانی طبق آئین نامه مالی معاملاتی

21-هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی


 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir