معرفی
1399/12/11 دوشنبه
معرفی مدیران گروههای علمی استان
اسامی مدیران گروه دانشگاه به شرح ذیل می باشد:
  خانم دکتر الهام صادقی راد  مدیر گروه حقوق و الهیات

اد  مدیر گروه حقوق و الهیات 
اد  مدیر گروه حقوق و الهیات 


 
 اد  مدیر گروه حقوق و الهیات

تاریخچه:
 
دفتر نظارت ،

اد  مدیر گروه حقوق و الهیات

اد  مدیر گروه حقوق و الهیات

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir