معرفی
1399/11/20 دوشنبه
شرح وظایف واحد حقوقی
اهم وظایف واحد حقوقی دانشگاه به این شرح است:
New Page 1

1-اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق دانشگاه پیام نور در رابطه با دعاوی مطروحه علیه دانشگاه 

2-طرح دعاوی به منظور وصول حقوق دانشگاه 

3-رفع اشکالات حقوقی موجود در واحدها وحل و فصل آن ها

4-روشن کردن بعضی از موارد و اظهار نظر حقوقی در رابطه با سؤالات مطروحه از سوی واحدهای تابعه

5-تنظیم دادخواست های شکوائیه کیفری، اظهارنامه واخطاریه، مزایده و مناقصه، همکاری در اجراء آرای صادره 

6-ابلاغ قوانین و مقررات و چگونگی اجرای آن ها، شرکت در کمیته ها وکمیسیون های خاص و...  

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir