اخبار
1398/10/21 شنبه
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور :
مشکلی برای پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان همکاران خانم دانشگاه وجود ندارد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسن علیزاده در خصوص مطالب مطرح شده در گزارش خبری شبکه دوم سیما در خصوص عدم پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان همکاران خانم دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه و در راستای حل مشکل پرسنل خود تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مراجع قضایی حقوق و مزایای همکاران ذینفع پرداخت می شود.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در خصوص سوالات و ابهامات مطروحه در این مورد گفت: تا قبل از شهریور سال ۱۳۹۵، ۶ ماه از غرامت دوران بارداری مشمولین توسط صندوق تامین اجتماعی و ۳ماه توسط دانشگاه پرداخت می شد که به بخشنامه معاونت فنی سازمان تامین اجتماعی شعب بیمه سراسر کشور از مهرماه سال ۱۳۹۵ به استناد مفاد آیین نامه استخدامی مورخ ۰۴/۳۱/ ۱۳۹۳ دانشگاه،صندوق تامین اجتماعی از پرداخت حقوق و مزایای دوران بارداری مشمولین استنکاف نمود لذا با توجه به ایراد سازمان تامین اجتماعی نسبت به اصلاح آیین نامه استخدامی اقدام و محل پرداخت غرامت دوران بارداری در ان تعیین گردیددولی با این وجود صندوق تامین اجتماعی از  پرداخت آن خودداری می نمود . 

علیزاده افزود: با توجه به نامه صریح دیوان محاسبات و اداره کل حقوقی مبنی بر ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایای مشمولین توسط دانشگاه و همچنین به موجب مصوبات هیات امنا از یک سو و از سوی دیگر استنکاف تامین اجتماعی برای پرداخت غرامت دوران بارداری بانوان موجب پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی گردید. که دیوان عدالت اداری در پاره‌ای موارد پرداخت غرامت ایام در دوران مرخصی زایمان را متوجه تامین اجتماعی و در برخی موارد متوجه دانشگاه نمود لیکن در هیچ موردی سازمان تامین اجتماعی حقوق و مزایا را پرداخت ننموده است.

وی اظهار داشت: نهایتاً با توجه به مشکلات ایجاد شده در سوابق بیمه‌ای و همچنین معیشت بانوان مشمول با تایید دیوان محاسبات و مصوبه هیئت محترم رئیسه مقرر شد حقوق و مزایای مربوط به دو سوم حقوق کامل توسط دانشگاه کارسازی و پرداخت و همزمان حقوق قانونی دانشگاه در این بابت توسط اداره کل دفتر حقوقی در مراجع قانونی پیگیری شود با توجه به مراتب فوق احکام برقراری حقوق مزایای کلیه بانوان مشمول نشده اند احکام کارگزینی این همکاران که بیش از ۸۰۰نفر بودند صادر گردیده و در حال حاضر هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ