اخبار واحدها
1398/3/25 شنبه
برگزاری امتحانات در مراکز و واحدهای استان به روایت تصویر
هفته اول امتحانات در مراکز وواحدهای استان با موفقیت برگزار شد

.

در این نیمسال 50000 نفر آزمون  الکترونیکی و 116000 نفر آزمون کاغذی در مراکز و واحدهای استان برگزار خواهد شد.

مرکز کرمان


مرکز رفسنجانمرکز بم


مرکز بافت


واحد ریگانواحد کهنوجواحد رابر


واحد شهر بابک


واحد رودبارواحد گلباف 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ