فرهنگی دانشجویی
1398/2/2 دوشنبه
جلسه مدیر فرهنگی استان با مراکز مجری جشنواره همای رحمت
جلسه مدیر فرهنگی استان با مسئولین فرهنگی مراکز کرمان و رفسنجان رحمت برگزار شد

.

روز دوشنبه مورخ 2/2/98جلسه با حضور مدیر فرهنگی استان ، آقای دکتر رستمی ومدیران محترم مراکز مجری جشنواره همای رحمت دردفتر مدیر امور فرهنگی استان برگزار گردید.در این جلسه آقای دکتر رستمی مدیر فرهنگی استان ضمن تبیین اهداف برگزاری این جشنواره وهمکاری مراکز واحدها در این امر مهم استانی،مشارکت دانشجویان،اساتید وکارکنان و ایجاد روحیه وانگیزه در آنها را در بخش های مختلف هنری از اهداف این جشنواره برشمردند.
این جشنواره ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان اداری استان کرمان بوده و در قالب بخش های تئاتر، موسیقی، خوشنویسی، نقاشی، ادبیات داستانی، کتابخوانی، رسانه و فضای مجازی و صنایع دستی در برگزار می گردد.
این جشنواره با مشارکت مراکز شش گانه دانشگاه برگزار شده و بخش خوشنویسی، نقاشی و عکاسی به میزبانی مرکز بافت، بخش صنایع دستی به میزبانی مرکز بم، رسانه و فضای مجازی به میزبانی مرکز سیرجان، ادبیات داستانی و کتابخوانی به میزبانی مرکز جیرفت، موسیقی به میزبانی مرکز کرمان و تاتر به میزبانی مرکز رفسنجان برگزار می شودوبا توجه به همزمان شدن مراحل مختلف این جشنواره با امتحانات و تعطیلات دانشگاه مقرر شد تا زمان برگزاری جشنواره (رسانه ای-حجمی-هنری)توسط مراکزسیرجان،بم وبافت به آبان وآذر وجشنواره (آوایی،نمایشی،ادبی)توسط مراکز کرمان ،رفسنجان وجیرفت به بهمن واسنفد موکول شود.
در این جلسه مدیران فرهنگی مراکز در خصوص بخش محتوایی وساختاری جشنواره به بحث وتبادل نظر پرداختند ومقرر شد کلیه مراکزوواحد ها جهت تبلیغات و ثبت نام دانشجویان ،اساتید وکارکنان اهتمام ویزه داشته باشند .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ