پژوهش و فناوری
1398/3/1 چهارشنبه
با هدف آشنایی دانشجویان با روند تجاری سازه و تبدیل ایده های خام به ثروت برگزار شد:
کارگاه آموزشی کارآفرینی و آشنایی با مراحل تجاری سازی ایده های خام

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این کارگاه که به همت مرکز رشد دانشگاه پیام نور استان برگزار شد، مراحل نوآوری و تجاری سازی ایده بیان شد .
در این کارگاه، دکتر شهرام خلیلی مبرهن، رئیس اداره پژوهش، کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، آموزش صحیح نحوه تجاری سازی ایده های خام را یک ضرورت خواند و گفت :یکی از چالشهای که در مسیر موفقیت صاحبان ایده وجود دارد عدم پیروی از یک روش الگوریتمی و سیستامتیک است .
ایشان هدف این کارگاه را انتخاب مسیر صحیح و تسهیل روند طی شدن مراحل عملی تجاری سازی ایده بیان کرد.
همچنین در ادامه این جلسه، حضور دکتر جهانشاهی مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان کرمان و کارشناسان این اداره، چگونگی فرآیند به ثمر نشستن ایده و اقبال بازار به آن را برای دانشجویان بیان نمودند. 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ