اداری و مالی
برگزاری کارگاه آموزشی کنترل خشم
برگزاری جلسه شورای مدیران ستاد استان