:.
اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی درخصوص عدم چاپ گزارشهای تحقیقاتی  قابل نوجه اعضای محترم هیات علمی
 

«در اجرای سیاست‌های عمومی کشور برای صرفه‌جویی در مصارف و حفظ محیط زیست مقرر شد کلیه حوزه‌های دانشگاه از چاپ گزارش‌های عملکرد ، طرح‌های تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی در همه سطوح ستاد و مراکز اجتناب کنند.»

لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا در زمان تسویه حساب طرح‌های پژوهشی گزارش نهایی فقط در قالب CD دریافت گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر