فرهنگی دانشجویی
برای اولین بار در کرمان مسابقات وسایل پروازی و کنترلی
شهرداری کرمان برگزار می کند برای اولین بار در کرمان مسابقات وسایل پروازی و کنترلی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر