:.
جلسه پزوهشی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی استان با حضور اقای دکتر محدثی ریاست استان
جلسه شورای پژوهشی استان با حضور آقای دکتر محدثی رییس دبیرخانه منطقه 8 دانشگاه و سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان برگزار شد.
ریاست دانشگاه خارج شدن شورای پژوهشی از اخذ تصمیمات کلیشه ای در زمینه گرانت و پاداشها و پرداختن به امور پژوهشی دیگر را ضروری دانستند و در این زمینه مشارکت فعالتر و موثرتر اعضای شورای پژوهشی را در ارایه راهکارهای اجرایی و مشارکت در تصمیمات را خواستار شدند از جمله مواردی که توسط اعضای شورای پزوهشی مطرح شد عبارتند از :
- پیگیری جهت  اخذ نیازهای پژوهش سایر دستگاهها در جهت کاربردی کردن طرح های پژوهشی همکاران
- ترغیب و تشویق همکاران برای انجام امور مشارکتی و بین رشته ای
- برگزاری جلسات و کارگروههای تخصصی با حضور اعضای هیات علمی در جهت آشنایی با ظرفیت های پژوهشی پیش رو
- برگزاری و راه اندازی دوباره جلسات پژوهشی و مراسم تجلیل از پژوهشگران دانشگاه در جهت تقویت روحیه پژوهشی همکاران علمی
- برگزاری جلسات با اعضای هیات علمی جهت آشنایی همکاران با آیین نامه های پژوهشی و استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی
در پایان مقرر شد با محوریت اداره پژوهش و کار افرینی و ارتباط با صنعت کلیه آیین نامه های مرتبط با پژوهش و کار آفرینی دانشگاه مورد بررسی و پیشنهادات اعضای هیات علمی و روسای مراکز و واحدها در زمینه اصلاح این آیین نامه ها اخذ و به سازمان مرکزی منعکس گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر